För­bjud mat­ning av du­vor­na!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Lo­la, Jo­han­nes­hov Pub­li­ce­rad vec­ka 14.

Svar till in­sän­da­re i Tid­ning­en Fars­ta/ Skön­dal nr 14 till ”Gull­mars är fullt av duv­skit”.

Hej al­la lä­sa­re och till Max! Jag läs­te den choc­ka­de ar­ti­keln om sam­ma äm­ne i Tid­ning­en Års­ta/enskede nr 15 av Ma­ria Svens­son. Fan­tas­tisk! Den hjärt­sli­tan­de väd­jan om en för­änd­ring för bu­tiksä­ga­re med fle­ra som li­der av få­gel­in­va­sion i Gull­mars­plan. Fåg­lar ska in­te hel­ler ma­tas på som­ma­ren! Då för­stör man få­gelns na­tur­li­ga sätt att sö­ka mat. Ut­fod­ring kan gö­ras vin­ter­tid på grön­om­rå­den en­dast.

Och vem vet vil­ka sjuk­do­mar de bär på? Om MÅNGA ring­er till SL kundser­vice och krä­ver att skyl­tar kom­mer upp om att mat­ning av fåg­lar­na för­bjuds. Skul­le nog pro­ble­met hal­ve­ras! Få för­står om­fatt­ning­en.

En gång pic­ka­de en halt stac­kars du­va på en cigg­fimp..så jag drop­pa­de ner en korv­bröds stump av brö­det i för­bi­far­ten. Trod­de jag gjor­de nå­got gott...in­te! Och al­la barn med kex i hand som tap­pas?

Age­ra och gör det idag för al­las häl­sa och trev­nad! Så blir al­la gla­da :D

FO­TO: ERIK SIMANDER

SKITIGT. Duv­pro­blem på Gull­mars­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.