Svensk Hy­po­tekspen­sion

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

är ett fri­ståen­de svenskt bo­stads­kre­di­tin­sti­tut som står un­der Fi­nansin­spek­tio­nens till­syn. Fö­re­ta­get er­bju­der Hy­po­tekspen­sion®, en ka­pital­fri­gö­rings­kre­dit - ett lån med bo­stad som sä­ker­het, en­dast för 60+. Kre­di­ten lö­per ut­an tids­be­gräns­ning. Inga amor­te­ring­ar görs och hel­ler inga lö­pan­de rän­te­be­tal­ning­ar. Rän­tan ju­ste­ras var tred­je må­nad och läggs till skul­den för att se­dan be­ta­las i sin hel­het då lå­net lö­ses. Ak­tu­ell rän­ta finns på hem­si­dan. En upp­lägg­nings­av­gift på 5 200 kro­nor tas ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.