Mil­jö­zo­ner­na – die­sel­för­bu­det i in­ners­tan

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

fstock­holm har fått klar­tec­ken att in­fö­ra mil­jö­zo­ner från år 2020. Det in­ne­bär att äld­re die­sel­bi­lar och for­don som in­te uppfyller de sat­ta ut­släppskra­ven kom­mer att för­bju­das att kö­ra i vis­sa zo­ner i Stock­holms in­nerstad. I dags­lä­get finns ett ma­jo­ri­tets­stöd i stads­hu­set men ex­akt hur det ska ut­for­mas och var zon­grän­ser­na ska dras är än­nu in­te be­stämt. Mil­jö­par­ti­et har va­rit dri­van­de i frå­gan som prin­ci­piellt även har stöd av C och L. L be­to­nar att en om­ställ­ning in­te får has­tas fram och mås­te ge med­bor­gar­na en rim­lig chans att stäl­la om. C vill se än­nu ”fler och kraf­ti­ga­re verk­tyg” för att stäl­la om till ut­släpps­fri tra­fik. M är dock kri­tis­ka och be­skri­ver mil­jö­zo­ner­na, som för med sig ett för­bud även mot ti­di­ga­re mil­jö­klas­sa­de die­sel­bi­lar, som ”ett hårt slag för bi­lis­ter i Stock­holm”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.