Kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

fkol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holm står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar. Sta­den väx­er och nya bo­stads­om­rå­den ska­pas, sam­ti­digt ska tun­nel­ba­nan byg­gas ut re­jält för att mö­ta fram­ti­dens be­hov. Sl-pri­set har ock­så höjts fle­ra gång­er de se­nas­te åren, ef­ter en över­ens­kom­mel­se mel­lan al­li­an­sen och MP. S har kon­se­kvent va­rit emot höj­ning­ar­na och har inga pla­ner på någ­ra yt­ter­li­ga­re. S, C och MP har al­la lagt för­slag på ra­bat­ter för ung­do­mar och pen­sio­nä­rer un­der låg­tra­fik. S vill även att barn upp till 12 år all­tid ska re­sa av­gifts­fritt till­sam­mans med vux­en samt sän­ka pri­set på fri­tids­kor­tet. Par­ti­et vill ock­så sät­ta in fler di­rekt­bus­sar och ”su­per­bus­sar” som in­te fast­nar i bil­kö­er.

FMP vill in­te hö­ja pri­set yt­ter­li­ga­re. Där­e­mot vill par­ti­et ta bort spär­rar­na, byg­ga spår­väg Ci­ty från T-cen­tra­len till Ropsten och byg­ga ut buss­tra­fi­ken. fm pri­o­ri­te­rar ba­lans i SL:S eko­no­mi och en mer till­för­lit­lig kol­lek­tiv­tra­fik med bätt­re vag­nar, fler busstu­rer och pen­del­tåg som går of­ta­re och i tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.