Öka din egen sä­ker­het

Äld­re di­rekt sva­rar på di­na frå­gor om äldre­omsorg Tra­fik Stock­holm tar emot felan­mäl­ning­ar på el­ler Följ oss på Twit­ter och Fa­ce­book:

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

28 maj–3 ju­ni skic­kar MSB (Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap) ut bro­schy­ren Om kri­sen el­ler kri­get kom­mer till cir­ka 4,8 mil­jo­ner hus­håll i Sve­ri­ge, på upp­drag av re­ge­ring­en. Tyngd­punk­ten i in­ne­hål­let lig­ger på hur män­ni­skor kan för­be­re­da sig för att kun­na se till grund­läg­gan­de be­hov när vik­ti­ga funk­tio­ner i sam­häl­let in­te fun­ge­rar som van­ligt. Syf­tet är ock­så att vi ska bli bätt­re för­be­red­da på följ­der­na av all­var­li­ga olyc­kor, ex­tremt YLGHU LW DWWDFNHU HOOHU PLOLWLUD NRQÀLNWHU

Läs mer på msb.se/kris­be­red­skaps­vec­kan. Ef­ter ke­mi­ka­lie­cent­rums be­sök har Magnus Carl­son in­ve­ste­rat i plast­fria köks­red­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.