An­vänd din röst!

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

9 sep­tem­ber är det val till riks­dag, kom­mu­noch lands­tings­full­mäk­ti­ge. De­mo­kra­ti är en rät­tig­het som hand­lar om al­la män­ni­skors li­ka vär­de och om möj­lig­he­ten att va­ra med och be­stäm­ma. Va­let i höst är ett sätt att gö­ra din röst hörd, men din röst och de­mo­kra­tis­ka rätt kan du an­vän­da var­je dag för att på­ver­ka din var­dag, och det sam­häl­le vi al­la de­lar.

,QVSLUHUDV DY ¿OPHU PHG VWRFNKROPD UH VRP DQYLQW VLQ U|VW LQRP ÀHUD DY VWD dens de­mo­kra­ti­pro­jekt på stock­holm.se/ an­vanddin­rost. Där hit­tar du ock­så in­for­ma­tion om hur du del­tar i med­bor­gar­di­a­lo­ger, el­ler en­kelt läm­nar ett med­bor­gar­för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.