En kli­mats­mart och tå­lig stad

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

I mars fick Stock­holm en ny över­sikts­plan. Den tar av­stamp i den väx­an­de sta­den och pe­kar ut rikt­ning­en för stads­ut­veck­ling­en till år 2040. Ett mål i pla­nen är att Stock­holm ska va­ra en kli­mats­mart och tå­lig stad.

– Stock­holm har högt ställ­da mål att mins­ka kli­mat­på­ver­kan. Där­för ge­nom­sy­rar kli­mat­frå­gor­na he­la över­sikts­pla­nen, sä­ger Jo­el Ed­ding, på stads­bygg­nads­kon­to­ret. Stads­byg­gan­de för håll­ba­ra re­sor och trans­por­ter som gång och cy­kel, håll­bar ener­gi­an­vänd­ning, smart mil­jö­tek­nik och kli­ma­tan­pas­sa­de stads­mil­jö­er är någ­ra av de åt­gär­der som lyfts fram i pla­nen och som är med och bi­drar till ett Stock­holm som är håll­bart. Håll­bart så­väl idag som i fram­ti­den.

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.