So­len spa­rar peng­ar åt Brf:en OM­STÄLL­NING.

Fle­ra sats­ning­ar från sta­den ska gö­ra det enkla­re att in­stal­le­ra sol­cel­ler Höj­da bi­drag, in­for­ma­tions­träf­far och slo­pat bygg­lov­skrav ska få fler stock­hol­ma­re att väl­ja so­le­ner­gi. Vi be­sök­te en Brf på Ös­ter­malm som in­stal­le­ra­de sol­cel­ler re­dan för tre år s

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hemma - SO­LE­NER­GI. Patrik Wirén AM­BAS­SA­DÖR.

So­len ski­ner från en helt moln­fri him­mel när vi be­sö­ker Stu­re­ga­tan på Ös­ter­malm. Som all­tid när som­mar­vär­men in­fin­ner sig fylls Hum­le­går­den av sol­dyr­kan­de män­ni­skor som bre­der ut sig på fil­tar och bän­kar. Och sol­strå­lar­na vär­mer in­te ba­ra vin­ter­frus­na krop­par. När vi tar his­sen upp i hu­set på Stu­re­ga­tan 28 är det so­le­ner­gin som tar oss till vå­ning­en där Larså­ke Thur­ses­son, kas­sör i Brf Ko­me­di­an­ten 4, väl­kom­nar oss till sin lä­gen­het. Han be­rät­tar att det var tre år se­dan de in­stal­le­ra­de sol­cel­ler­na på det anrika hu­set, som bygg­des re­dan 1876.

– Jag var li­te av en am­bas­sa­dör för in­ve­ste­ring­en. Jag och min fru har ett året runt-bo­en­de i Sö­der­täl­je där vi re­dan in­stal­le­rat sol­cel­ler och blev in­spi­re­ra­de att gö­ra det här ock­så. Bygg­ställ­ning­ar­na var re­dan på plats ef­tersom vi bygg­de en vå­ning på ta­ket, så det pas­sa­de bra, minns han.

I hu­sets käl­la­re vi­sar el­mä­ta­ren att de 42 sol­cel­ler­na på ta­ket just nu pro­du­ce­rar 4 486 kwh. Det räc­ker gott och väl för att täc­ka drif­ten av his­sen och de bo­en­des ge­men­sam­ma ut­rym­men. Över­skot­tet säl­jer Brf:en vi­da­re. Men som al­la stock­hol­ma­re vet in­ne­hål­ler vin­ter­halv­å­ret få sol­tim­mar och in­te hel­ler som­mar­tid finns det nå­gon sol­ga­ran­ti. Trots det finns det även ett eko­no­miskt in­ci­ta­ment för att pro­du­ce­ra egen el. Larså­ke tror att de fått till­ba­ka peng­ar­na de in­ve­ste­rat om sex-sju år.

– Man mås­te tän­ka fram­åt, sä­ger han och tilläg­ger att de även in­stal­le­rat berg­vär­me i hu­set.

Stör­re in­tres­se hos vil­laä­ga­re

Stock­holms stad har som mål till 2040 att tio pro­cent av sta­dens egen elan­vänd­ning ska va­ra ba­se­rad på so­le­ner­gi. Det är en bra bit kvar tills må­let är upp­nått, men nu bör­jar allt­fler vi­sa in­tres­se för att pro­du­ce­ra sin egen el.

En­kel in­stal­la­tion

Mil­jö­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) finns på plats på Stu­re­ga­tan och be­rät­tar att sta­den un­der vå­ren har an­ord­nat in­for­ma­tions­kväl­lar för Brf:er och små­husä­ga­re som vill ve­ta mer om hur de går från idé till fär­dig an­lägg­ning.

– Hit­tills är det fler vil­laä­ga­re än Brf:er som nap­pat. Men vi hop­pas få fler in­tres­se­ra­de av för­ny­bar el. Det hand­lar om kli­ma­tet men även om att hål­la ne­re de lång­sik­ti­ga kost­na­der­na ge­nom att tän­ka håll­bart, sä­ger hon.

Larså­ke kon­sta­te­rar att in­stal­la­tio­nen var täm­li­gen en­kel och att det är en för­del att sol­cel­ler­na in­te hel­ler be­hö­ver un­der­hål­las. Dess­utom har de en livs­tid på 25 år in­nan de bör­jar tap­pa i verk­nings­grad.

– Det mest krång­li­ga är al­la pap­per som ska fyl­las i, men an­nars har det va­rit väl­digt smi­digt. Den som vill På de­ras hem­si­da Den 1 ja­nu­a­ri i Re­ge­ring­en har

FOTO: LIN­DA GREN

Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) kol­lar in de 42 sol­cel­ler­na på ett tak på Stu­re­ga­tan 28.

FOTO: LIN­DA GREN

Larså­ke Thuresson ha­de inga pro­blem att över­ty­ga de and­ra i för­e­ning­en om att so­le­ner­gi är fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.