Änt­li­gen får gro­dor­na i Gub­bäng­en le­va lyx­liv

Gro­dor­na i Maj­ro­sko­gen har fått ett rik­tigt lyft, med stör­re dam­mar, en strand och hålor att över­vint­ra i.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Grod­dam­mar­na som lig­ger i kan­ten av Maj­ro­sko­gen i Gub­bäng­en har egent­li­gen fun­nits i tio år. De ska­pa­des förs­ta gång­en i sam­band med att SL bygg­de sin nya buss­de­på in­till sko­gen.

Då för­stör­des di­ken och kärr som var boplat­ser för gro­dor och som kom­pen­sa­tion åla­des SL att an­läg­ga dam­mar­na. Men det blev in­te så bra.

– De blev för små och fel­kon­stru­e­ra­de helt en­kelt, så nu har SL valt att för­bätt­ra dem, sä­ger Vi­de Oh­lin, grod­djurs­ex­pert som an­li­tats som kon­sult i pro­jek­tet.

Stör­re och dju­pa­re

Un­der vå­ren har där­för två av tre dam­mar grävts om och gjorts stör­re och dju­pa­re på vis­sa stäl­len, för att in­te tor­ka ut.

– Vi har ock­så an­lagt grun­da zo­ner som är bra för dem att läg­ga sin rom och dämt upp dam­mar­na så att vatt­net in­te rin­ner ut så fort.

Man har ock­så byggt tre nya bro­ar över dam­mar­na och kom­mer att plan­te­ra damm­väx­ter och ängs­bloms­ter längs strand­kan­ten, en­ligt Vi­de Oh­lin.

Vin­ter­bo­nat

Li­te ex­tra fix har gjorts ge­nom att ord­na en kul­le med små hå­lig­he­ter där det är tänkt att gro­dor­na ska över­vint­ra ut­an att fry­sa ihjäl. Och de få­tal träd som de var tvung­na att ta ner har lagts ihop som stoc­kar för att bli boplat­ser åt in­sek­ter och små­djur.

LYXPOOL? Gro­dor­nas nya re­sort i Gub­bäng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.