He­la lis­tan: Här är allt som ska gö­ras i Sö­derort 2018

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - KÄL­LA: TRA­FIK­KON­TO­RET

PLA­NE­RA­DE ÅT­GÄR­DER: fcy­kel­tun­nel Fruängs­ba­nan: Gång- och cy­kel­tun­nel ge­nom tun­nel­ba­nans ban­vall i höjd med Väs­ter­torps t-ba­nesta­tion. Möj­ligt ge­nom­fö­ran­de ti­di­gast 2019 ff­la­ten­vä­gen: Ny gång- och cy­kel­ba­na mel­lan San­dåkra­vä­gen och Flyg­fälts­ga­tan, ge­nom­fö­ran­de 2018-2019 fgam­la Hud­ding­e­vä­gen och Malm­kö­pings­vä­gen: Ny­an­lägg­ning av dub­bel­rik­tad cy­kel­ba­na- Be­räk­nas klart som­ma­ren 2018 fgub­bängs­mo­tet: Bre­da­re gångoch cy­kel­ba­na mel­lan Farstaäng­en och Gub­bängs­fäl­tet. Ge­nom­fö­ran­de un­der 2018 fsoc­ken­vä­gen: Ut­red­ning kring de­tal­jer för byg­ge av en­kel­rik­ta­de cy­kel­ba­nor på varsin si­da av Soc­ken­vä­gen ftall­kro­gens boll­plan: Ny cy­kel­ba­na längs Nynäs­vä­gen i ge­na­re sträck­ning än be­fint­lig. Tid­plan

in­te re­do­vi­sad för­by­le­den: Ny cy­kel­ba­na vid nor­ra si­dan av Ör­by­le­den RENOVERINGAR OCH UPPRUSTNINGAR: fens­ke­de­vä­gen LKB mel­lan Han­dels­vä­gen och Björk­vä­gen: Sli­ten be­lägg­ning med spric­kor. Bredd­ning samt ny be­lägg­ning, sänk­ning av brun­nar fin­nan Jo­han­nes­hovs­bron: Vä­g­av­snitt med många över­lap­pan­de lag­ning­ar vil­ket or­sa­kar ojämn­he­ter. Plan­fräs­ning samt ny be­lägg­ning fmic­kelsbergs­vä­gen mel­lan kors­ning Älv­sjö­vä­gen och Van­törs­vä­gen: Ut­tjänt be­lägg­ning, ojämn­he­ter och spric­kor. Åt­gär­das ge­nom ny be­lägg­ning fskogs­kyr­ko­går­den: Röt­ter från när­lig­gan­de träd or­sa­kar ojämn­he­ter och spric­kor. Det­ta åt­gär­das ge­nom ut­gräv­ning av röt­ter, ny be­lägg­ning, an­lägg­ning av sten­kis­ta och mål­ning av väg­mar­ke­ring­ar fås­gär­de­vä­gen So­fi­elund: Då­lig vat­ten­av­rin­ning som or­sa­kar vat­ten­sam­ling­ar åt­gär­das ge­nom ut­gräv­ning för vat­ten­av­rin­ning, ny be­lägg­ning och mål­ning av väg­mar­ke­ring­ar fåstorps­ring­en T-ba­nan Kyr­ko­gårds­vä­gen: Ojämn be­lägg­ning med spric­kor samt pro­blem med bi­lar som par­ke­rar på gång- och cy­kel­ba­nan. Åt­gär­das ge­nom nytt längs­gå­en­de räc­ke för att för­hind­ra otillå­ten par­ke­ring, ny be­lägg­ning samt mål­ning av väg­mar­ke­ring­ar fälv­sjö­vä­gen: Ut­tjänt be­lägg­ning samt många längs­gå­en­de spric­kor åt­gär­das. Ti­di­ga­re gjor­da be­lägg­ning­ar binds ihop för ett sam­man­häng­an­de stråk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.