Nu sjun­ker hus­pri­ser­na i Stor­stock­holm

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - FÖR­ÄND­RING.

Ef­ter pris­fal­let på bo­stads­rät­ter – nu sjun­ker även hus­pri­ser­na, vi­sar nya siff­ror från SCB. Mät­ning­en om­fat­tar må­na­der­na feb­ru­a­ri till och med april. Jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året har hus­pri­ser­na bac­kat två pro­cent i lä­net.

Bland Stock­holms stör­re kom­mu­ner är det Tä­by som står för det störs­ta pris­fal­let med ett tapp på sju pro­cent un­der pe­ri­o­den. Där­ef­ter föl­jer Ha­ninge med -5 pro­cent och se­dan Stock­holm, Bot­kyr­ka och Hud­dinge med -3 pro­cent var­de­ra. I Sol­len­tu­na och Jär­fäl­la är tap­pet -1 pro­cent.

På års­ba­sis är det dock Ha­ninge, med -7 pro­cent, samt Hud­dinge och Bot­kyr­ka, -6 pro­cent, som är kom­mu­ner­na i lä­net där pri­ser­na bac­kar mest.

Allt fler bo­stä­der i Stock­holm säljs un­der ut­gångs­pris. Bland vil­lor är för­änd­ring­en ex­tra stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.