P-kaos på

Fla­ten­ba­det

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - P-KAOS. Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Cam­ping­gäs­ter blir in­stäng­da. Och par­ke­rings­vak­ter ho­tas. Den för­se­na­de upp­rust­ning­en av po­pu­lä­ra Fla­ten­ba­det har ska­pat ett p-in­fer­no. ”Det är ka­o­tiskt”, sä­ger tra­fik­kon­to­ret, som de­lar ut bö­ter på lö­pan­de band.

I sko­gen, på grä­set, trot­to­a­ren, mitt på vägen – ja, var som helst par­ke­rar bad­gäs­ter­na si­na bi­lar. Fla­ten­ba­dets hu­vu­den­tré hål­ler på att byg­gas om vil­ket gör att p-ytan sku­rits ner till näs­tan ing­et. En het som­mar­dag är in­te plat­ser­na ens i när­he­ten av att räc­ka till.

Om­bygg­na­tio­ner­na skul­le va­rit fär­di­ga för fle­ra vec­kor se­dan men nu sik­tar man istäl­let på att få allt klart in­nan ju­nis slut. Fram tills dess är det vil­da väs­tern som gäl­ler om du vill par­ke­ra. Och vå­gar chan­sa på 1 200 kro­nor i bö­ter.

– Det är fan­tas­tiskt ro­ligt med väd­ret men vi ha­de in­te räk­nat med vär­me så ti­digt. Vi är med­vet­na om att det är ka­o­tiskt. Men det är två oli­ka frå­gor, bö­ter­na och byg­get. Vi kan in­te ge dis­pens för att par­ke­ra på skyd­dat na­tur­mark, för­kla­rar tra­fik­kon­to­rets Em­ma Sund­ström.

Kan in­te chec­ka ut

Det här har även fått kon­se­kven­ser för ba­dets närms­ta gran­nar: hus­vag­nar­na och hus­bi­lar­na som tu­ris­tar på cam­ping­en i slu­tet av Fla­tens skogs­väg.

Den vägen är be­lam­rad med olag­ligt par­ke­ra­de bi­lar, vil­ket gör att for­do­nen mo­dell stör­re in­te tar sig hem. De två se­nas­te hel­ger­na har där va­rit max­i­malt med vil­ler­val­la, med sam­man­lagt ett 40-tal fa­mil­jer som in­te lyc­kats chec­ka ut. För­ra hel­gen var det ett eki­page som bör­ja­de för­sö­ka åka hem vid kloc­kan 13, men kun­de rull­la ut först fem tim­mar se­na­re.

En­ligt cam­ping­en är det ett ti­o­tal säll­skap som fått sö­ka sig till and­ra ställ­plat­ser då de in­te ta­git sig in alls på vägen. Och män­ni­skor som bo­kat stu­gor in­ne på cam­ping­en har gett upp och tving­ats ta in på ho­tell .

Blir ho­ta­de

Det finns även upp­gif­ter från cam­ping­ens per­so­nal om att bå­de p-vak­ter och hus­vagn­sä­ga­re ho­tats av ag­gres­si­va bad­gäs­ter med bi­lar.

På tra­fik­kon­to­ret har man in­te hört ta­las om någ­ra hot. Men man är i all­ra högs­ta grad med­vet­na om an­ar­kin som det för­se­na­de byg­get ställt till med. Att öpp­na he­la par­ke­ring­en, med si­na 185 plat­ser, det blir in­te av nu i hel­gen. Men man lo­var att öpp­na i al­la fall hälf­ten av dem.

Det man gör på Fla­ten­ba­det är att rus­ta upp en­trén och an­läg­ga plan­te­ring­ar, cy­kel­par­ke­ring och gång­stråk mitt ut­an­för, i syf­te att gö­ra allt mer väl­kom­nan­de. To­talt blir det även ett 20-tal p-plat­ser som för­svin­ner för gott. I fram­ti­den pri­o­ri­te­ras de som cyklar och åker buss dit. In­te bilå­ka­re.

Vi kan in­te ge dis­pens för att par­ke­ra på skyd­dat na­tur­mark.

Fla­ten­ba­dets upp­rust­ning gör det svårt för bad­gäs­ter med bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.