Rågs­veds na­tur­re­ser­vat klub­bat

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej -

Ef­ter en hård de­batt fat­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slut i vec­kan om att in­rät­ta ett nytt na­tur­re­ser­vat i Rågs­ved. Som tid­ning­en har be­rät­tat ti­di­ga­re är det Rågs­veds fri­om­rå­de som ska skyd­das, ett 94 hek­tar stort na­tur­om­rå­de mel­lan Ma­gelung­s­vä­gen i norr och Hud­dinge i sö­der. Op­po­si­tio­nen är emot re­ser­vats­bildan­det och me­nar att det hind­rar fram­ti­da an­vänd­ning av om­rå­det för ex­em­pel­vis bo­stä­der och ar­bets­plat­ser. Kost­na­den för att in­rät­ta na­tur­re­ser­va­tet be-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.