Lil­li­an in­spi­re­rar he­la gym­met

Ett tag var det ba­ra kor­ta pro­me­na­der och lugn trä­ning som gäll­de för se­ni­o­rer. Men Skön­dals­bon Lil­li­an Wes­ter­man, 88, tror in­te på det. Hon trä­nar hårt tre da­gar i vec­kan och har bli­vit en stor in­spi­ra­tion på sitt gym.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - UTHÅLLIG. TUFF TRÄ­NING. Text: Jon­na Claes­son | Fo­to: Sacharias Källdén

1948 job­ba­de Lil­li­an Wes­ter­man på Te­le­gra­fen i Kristi­an­stad, när hon trött­na­de gjor­de hon en av­stic­ka­re till Lon­don och bod­de i Chel­sea i åt­ta må­na­der. På vägen hem såg hon Eu­ro­pa ge­nom ett tåg­föns­ter och väl hem­ma i Sve­ri­ge for hon till Stock­holm och ser­va­de en de­pri­me­rad och för­kyld Frank Si­nat­ra på Grand Ho­tel i Salt­sjö­ba­den.

– Det var ovan­ligt att va­ra en Glo­be­trot­ter på den ti­den. Det var strax ef­ter kri­get och al­la grän­ser ha­de va­rit stäng­da. Jag ha­de ro­man­ti­se­rat det så myc­ket. Men re­san hem var lång, jag minns att jag blev av­kas­tad för att jag in­te ha­de nå­got vi­sum. Det var i och för sig väl­digt ro­ligt nu när jag tän­ker ef­ter. Ef­ter job­bet på Grand Ho­tel bör­ja­de Lil­li­an job­ba på en an­nons­by­rå. Där träf­fa­de hon Kth-stu­den­ten som hon gif­te sig med ba­ra ett år se­na­re.

– Ja, allt gick väl­digt snabbt men man var in­te så van­kel­mo­dig på den ti­den, sä­ger hon och tilläg­ger att den som in­te vet vad det be­ty­der får goog­la or­det.

Ef­ter gif­ter­må­let flyt­ta­de pa­ret Wes­ter­man till Nor­ra Skön­dal och där har hon bott se­dan dess. Hon har sett de när­lig­gan­de stads­de­lar­na växa från grön mark till bo­stads­om­rå­den och kan ga­tor och torg ut­an­till. Hon har job­bat hårt un­der he­la sitt liv. Och så har hon mo­tio­ne­rat för att fort­sät­ta va­ra frisk, stark och hål­la hu­vu­det på skaft.

– Jag har all­tid va­rit duk­tig på id­rott, vil­ket är kons­tigt egent­li­gen för jag har all­tid sett mig själv som klum­pig.

Tre gång­er i vec­kan

För ung­e­fär tio år se­dan öpp­na­de Elit sports club sitt gym i Skarpnäck och Lil­lan var in­te sen att skaf­fa ett med­lem­skap. Idag är hon 88 år men det hind­rar hen­ne in­te från att kö­ra tre gym­pass i vec­kan.

– Jag trä­nar pi­la­tes, cir­kel­trä­ning och spin­ning. Då får jag en struk­tur på var­da­gen, går jag in­te dit fly­ter da­gar­na ba­ra ihop. Jag blir myc­ket pig­ga­re om jag får trä­na.

Spin­ning är Lil­li­ans bäs­ta trä­nings­form.

– Jag äls­kar spin­ning. De bru­kar spe­la mu­sik från Gre­a­se och Pret­ty wo­man, det gil­lar jag. Men det är bra stäm­ning på he­la gym­met, det är in­te som i stan. Här be­hö­ver man inga tju­si­ga trä­nings­klä­der el­ler se ut som prins Da­ni­el. Hit kan man kom­ma pre­cis som man är.

”Goog­la or­det” Här be­hö­ver man inga tju­si­ga trä­nings­klä­der el­ler se ut som prins Da­ni­el. Hit kan man kom­ma pre­cis som man är. ”Kanske för att jag är äld­re”

Lil­li­an är äldst på gym­met och har bli­vit en stor in­spi­ra­tion för många.

– Det kanske är för att jag är äld­re el­ler nå­got, jag kan in­te för­stå det rik­tigt an­nars. Men en gång var det en kil­le här som fo­to­gra­fe­ra­de mig, la­de ut på Fa­ce­book och fick 150 li­kes. Det här helt sant allt­så, helt otro­ligt, sä­ger hon och skrat­tar.

Lil­li­an ser po­si­tivt på häl­sotren­den som brer ut sig över Sve­ri­ge och tyc­ker att al­la bor­de rö­ra på sig ef­ter sin för­må­ga.

– Det gäl­ler ba­ra att be­stäm­ma sig. Har man det svårt så kan man an­li­ta en per­son­lig trä­na­re som vi­sar hur man gör, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Jag kom­mer trä­na så länge jag kan, men jag är snart 90 år. Det kanske in­te finns så myc­ket att vän­ta sig. Jag har sett många tan­ter kom­ma och gå här ge­nom åren om man sä­ger så.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Li­li­an Wes­ter­man, 88 år, har pre­cis trä­nat ett pass spin­ning men har inga pro­blem med någ­ra steg på crosstrai­nern ock­så.

”En gång var det en yng­re flic­ka som trä­na­de med oss se­ni­o­rer. Ef­ter ett tag res­te hon sig upp och frå­ga­de vad det var med vår trä­ning som var an­pas­sat för se­ni­o­rer. Hon tyck­te att det var li­ka job­bigt som and­ra pass”, sä­ger Li­li­an Wes­ter­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.