KOLL PÅ FULLMÄKTIGE Ide­o­lo­gisk de­batt i fullmäktige

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - Pa­trik Wirén om Rågs­veds na­tur­re­ser­vat.

Två ären­den do­mi­ne­ra­de mån­da­gens mö­te i Stads­hu­set.

Bå­da frå­gor­na vi­sa­de på tyd­li­ga ide­o­lo­gis­ka skill­na­der mel­lan bloc­ken.

I ett av mö­tets ären­den fö­reslogs att två vård- och om­sorgs­bo­en­den – Guld­bröl­lops­hem­met på Södermalm och Mår­tens­går­den i Ens­ke­de-års­ta-van­tör – ska upp­hand­las ge­nom cen­tra­la ent­re­pre­nadupp­hand­ling­ar. Men den ef­ter­föl­jan­de dis­kus­sio­nen hand­la­de i stäl­let om var­för in­te ock­så Mag­da­le­na­går­den i Älv­sjö läggs ut på ent­re­pre­nad.

De bor­ger­li­ga le­da­mö­ter­na an­kla­ga­de ma­jo­ri­te­ten för ”kom­mu­na­li­se­rings-iver”.

– För er är det vik­ti­ga­re med drifts­form än kva­li­tet, sa Ka­rin Ernlund (C) i den tyd­ligt ide­o­lo­giskt fär­ga­de de- bat­ten som snart lan­da­de i en ge­ne­rell dis­kus­sion kring kom­mu­na­li­se­ring­ar av verk­sam­he­ter.

Skill­na­den mel­lan bloc­ken var tyd­lig och en fru­stre­rad Mir­ja Rä­i­hä (S) sa det som många sä­kert tänk­te.

– I den här frå­gan är vi ald­rig nå­gon­sin över­ens.

Kom­pakt mot­stånd

I öv­rigt var det för­sla­get om att in­rät­ta ett na­tur­re­ser­vat i Rågs­ved som fram­kal­la­de mest käns­lor. Idén möt­te kom­pakt mot­stånd från al­li­an­sens si­da.

– Om­rå­det läm­par sig bra för ex­plo­a­te­ring och i det här ären­det finns inga in­täk­ter ut­an ba­ra ut­gif­ter, sa Jo­a­kim Lars­son (M).

Trots in­vänd­ning­ar­na klub­ba­des den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­tens för­slag ige­nom.

Tyc­ker du det är all­right med yt­ter­li­ga­re ett om­rå­de ut­an in­täk­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.