Villa­för­e­ning pro­te­ste­rar mot byg­ge

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

Lars­bo­da Träd­gårds stads­för­e­ning, som be­står av 74 hus­håll i rad­hus, har skic­kat en skri­vel­se till sta­den där de pro­te­ste­rar mot det pla­ne­ra­de byg­get av 90 lä­gen­he­ter i Lars­bo­da. De me­nar att byg­ga fler­fa­miljs­hus pre­cis in­till rad­hu­sen in­ne­bär att de drab­bas av skug­ga och ökad in­syn, och ökad tra­fik i om­rå­det. Det finns ock­så risk för ska­dor på rad­hu­sen – sätt­ning­ar och sprick­bild­ning­ar - när de nya hu­sen byggs, en­ligt för­e­ning­en. De fö­re­slår istäl­let and­ra plat­ser där de nya hu­sen skul­le pas­sa bätt­re in.

Jag ska ta fram kon­cept­kvar­te­ret No­fu­gi – No fucks gi­ven. Det ska lig­ga i Fars­ta och ska ha he­ro­in­rum och bou­le­ba­na i var­je hus. @ge­ni­et twit­ter­hå­nar SO­FO och NOFO och and­ra för­sök att gö­ra gam­la kvar­ter hip­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.