Stock­holms stad del­tar un­der Järva­vec­kan

Äld­re di­rekt svarar på di­na frå­gor om äldre­omsorg Tra­fik Stock­holm tar emot felan­mäl­ning­ar på el­ler Följ oss på Twit­ter och Fa­ce­book:

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Un­der Järva­vec­kan 9–17 ju­ni del­tar Stock­holms stad bland an­nat ge­nom Ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en, Ex­plo­a­te­ring­kon­to­ret, Tra­fik­kon­to­ret, Kul­tur­för­valt­ning­en och stads­de­lar­na Spång­atens­ta och Rin­ke­by-kis­ta. Det är gra­tis in­trä­de he­la vec­kan. Me­ra in­for­ma­tion och he­la pro­gam­met hit­tar du på: jarva­vec­kan.se. Väl­kom­men att in­spi­re­ras och lä­ra dig mer om vå­ra verk­sam­he­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.