Hur får vi en val­rö­rel­se som hand­lar om om­ställ­ning­en?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Pon­tus Björk­man en­ga­ge­rad i #Kli­mat­va­let

Det är lätt att för­stå att det in­vå­nar­na i Sve­ri­ge oro­ar sig mest för är kli­ma­toch mil­jöfrå­gor.

Skönt med hög­som­mar­vär­me i maj? Me­del­tem­pe­ra­tu­rer på 5-6 grader över det nor­ma­la. Jo, men det finns bak­si­dor. Ex­tremt tor­ra mar­ker får skogs­brän­der att blos­sa upp och sän­ker grund­vatt­net.

De ef­fek­ter av den glo­ba­la upp­värm­ning­en som fors­kar­na var­nat för blir allt van­li­ga­re. En or­kan­sä­song i USA som kos­tar för­säk­rings­bo­la­gen drygt 3 000 mil­jar­der kro­nor. En tred­je­del av Sto­ra bar­riär­re­vet som kol­lap­sar. För att in­te ta­la om av­smält­ning­en av gla­ciä­rer­na i Ark­tis och Antark­tis.

Det är lätt att för­stå att det in­vå­nar­na i Sve­ri­ge oro­ar sig mest för är kli­ma­toch mil­jöfrå­gor. Trots det har val­rö­rel­sen och me­di­er­nas be­vak­ning av den hit­tills fo­ku­se­rat på mi­gra­tions- och in­teg­ra­tions­frå­gor.

Om värl­den lyc­kas med 1,5-gra­ders­må­let spar vi to­talt 250 000 mil­jar­der i ska­de­kost­na­der, vi­sar en ny rap­port i Na­tu­re. På sam­ma gång sä­ker­stäl­ler vi sta­bi­li­tet och artri­ke­dom på den en­da be­bo­e­li­ga pla­net vi kän­ner till.

Hur får vi par­ti­er, me­di­er och med­bor­ga­re att pra­ta om vår tids vik­ti­gas­te frå­ga? Om de po­li­tis­ka be­slut som kom­mu­ner, lands­ting och riks­dag be­hö­ver fat­ta för att på­skyn­da om­ställ­ning­en.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VÄR­ME. Skönt med hög­som­mar­vär­me i maj? Det finns bak­si­dor, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.