Sta­dens spök­hus får gran­nar att re­a­ge­ra

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Eva Tonström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

I tre år har det gam­la hu­set i Farsta strand stått öde och för­fal­lit, vil­ket fått gran­nar att und­ra vad som ska hän­da. Nu sva­rar sta­den på kri­ti­ken kring det över­giv­na hu­set.

Sta­den äger ett hus i Farsta strand som har fått stå tomt i tre år. Det har lett till in­brott och ska­de­gö­rel­se, nu und­rar lä­sa­re vad som ska hän­da med hu­set.

Det finns ett hus i Farsta strand som sta­den äger, som har stått tomt i tre år. Hu­set lig­ger på Hö­ge­ruds­bac­ken, nä­ra sjön Ma­gelung­en, med en stor tomt med äp­pel­träd och en igen­växt ute­plats. Se­nast det var nå­gon verk­sam­het där var när en wal­dorf­för­sko­la hyr­de det. Fort­fa­ran­de finns en ställ­ning med gung­or kvar på om­rå­det.

Se­dan dess har tom­ten vux­it igen och hu­set bör­jat för­fal­la. Obe­hö­ri­ga flyt­tar in emel­lanåt och det har gjort att sta­den spi­kat igen al­la föns­ter med trä­ski­vor. När tid­ning­en är där har nå­gon ta­git bort trä­ski­van från ett av fönst­ren och sku­rit ett hål i gla­set, san­no­likt för att kun­na ta sig in.

Loc­kar till sig bus

Per­so­ner som bor i när­he­ten sä­ger till tid­ning­en att de tyc­ker att det he­la är obe­hag­ligt, ef­tersom man in­te vet vil­ka män­ni­skor som rör sig där på kväl­lar och nät­ter, och he­la fas­tig­he­ten är ri­sig. ”Det loc­kar till sig bus och i vå­ras var det en per­son som bo­sat­te sig i hu­set. Det känns sorg­ligt att de lå­ter det stå så här ba­ra”, sä­ger en Farsta strands­bo.

Inga pla­ner

Men sta­den har ing­en plan för hu­set.

– Bygg­na­den är i be­hov av re­no­ve­ring och vi har in­te ve­lat teck­na kon­trakt med nå­gon ny hy­res­gäst ef­tersom vi in­te va­rit säkra på vad som ska hän­da i om­rå­det. Där­för har det stått tomt, sä­ger Ro­bin Hol­zap­fel, för­val­ta­re på sta­dens fas­tig­hets­kon­tor.

An­sva­ret för hu­set, och den sto­ra tom­ten, kom­mer att flyt­tas över från fas­tig­hets­kon­to­ret till ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret in­om kort, en­ligt Ro­bin Hol­zap­fel.

Hu­set är över hund­ra år gam­malt – det bygg­des 1917 – och har ge­nom åren an­vänts för oli­ka än­da­mål. Att det nu tillåts för­fal­la och dra till sig bus, är känt för sta­den.

– Se­nas­te året har vi röjt en del sly och träd på tom­ten för att det in­te ska se så ovår­dat ut och satt för fönst­ren li­te bätt­re. Vi är där re­gel­bun­det och kol­lar till det, sä­ger Ro­bin Hol­zap­fel.

Vi har in­te ve­lat teck­na kon­trakt med nå­gon ny hy­res­gäst ef­tersom vi in­te va­rit säkra på vad som ska hän­da i om­rå­det.

FO­TO: EVA TONSTRÖM

ÖVER­GI­VET. Den hund­ra år gam­la kå­ken står öde. På bak­si­dan har nå­gon gjort hål i föns­terru­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.