DÖDSSKJUTNINGEN SKAKAR FARSTA

Farsta ska­kas ef­ter mor­det på en ung man som var ett känt namn i stads­de­len. ”Många blir leds­na när någon­ting så­dant hän­der”, sä­ger en 18-åring.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Det var kloc­kan 21.15 i fre­dags­kväll som po­li­sen fick in ett larm om skott­loss­ning vid ett fler­fa­miljs­hus på Lars­bo­da­vä­gen i Farsta. På plat­sen på­träf­fa­des en man i 25-års­ål­dern med så all­var­li­ga skott­ska­dor att hans liv in­te gick att räd­da. Den av­lid­ne ha­de flyt­tat från Farsta, men väx­te upp här och var un­der en pe­ri­od en­ga­ge­rad i ett trygg­hets­pro­jekt i stads­de­len.

Ba­ra ett sten­kast från plat­sen, som nu fyllts av blom­mor, häls­ning­ar och tän­da ljus, lig­ger ung­doms­hu­set Tu­ben som ut­ö­ka­de si­na öp­pet­ti­der den gång­na hel­gen. Syf­tet var att ge unga i om­rå­det en möj­lig­het att pra­ta om det som hänt. Un­der tis­dags­kväl­len, fy­ra da­gar ef­ter mor­det, rå­kar det va­ra stängt men ut­an­för Tu­ben träf­far vi en kvin­na i öv­re ton­å­ren som tror det var vik­tigt att ung­do­mar­na kun­de ses här da­gen ef­ter hän­del­sen.

– Kil­len som blev skju­ten var li­te äld­re och de fles­ta som går hit kän­de nog in­te ho­nom. Men det är än­då otäckt när nå­gon blir skju­ten i om­rå­det där du bor. Många blir leds­na när någon­ting så­dant hän­der, sä­ger 18-åring­en som vill va­ra ano­nym.

Kän­ner du dig mer otrygg i Farsta nu?

– Nej in­te alls. Jag kän­ner mig trygg och av­slapp­nad.

Lars Bäck (V) är ord­fö­ran­de i Farsta stads­dels­nämnd och såg re­dan un­der fre­dags­kväl­len hur so­ci­a­la me­di­er fyll­des av en svart­mål­ning av Farsta.

– Ge­nast vak­na­de de som in­te ens bor här men som äls­kar att got­ta sig i and­ras elän­de. Jag vet in­te vad som dri­ver så­da­na män­ni­skor. De är des­in­for­ma­tö­rer som ska­par mer oro än hän­del­sen i sig, sä­ger han när vi ses i Farsta cent­rum un­der tis­dags­kväl­len.

Bäck sä­ger att han har för­stå­el­se för att män­ni­skor kän­ner oro ef­ter hän­del­sen. Men sam­ti­digt häv­dar han med stor be­stämd­het att Farsta in­te alls var lug­na­re förr.

– De som sä­ger att kri­mi­nel­la har ta­git över har helt fel, även om en del gär­na vill spri­da den bil­den, sä­ger han. Jag är upp­växt här och se­dan 1960-ta­let har det in­träf­fat en­sta­ka tra­gis­ka hän­del­ser som den här, sä­ger han.

Finns ing­et quick fix

Hur går ett samhälle vi­da­re när en ung man skju­tits till döds på öp­pen ga­ta? Bäck me­nar att det hand­lar om att mins­ka re­kry­te­ring­en till de kri­mi­nel­la nät­ver­ken och att hål­la koll på de som be­fin­ner sig i risk­zo­nen. Han näm­ner det fö­re­byg­gan­de ung­doms­pro­jek­tet Farsta­lyf­tet som ett gott ex­em­pel och tilläg­ger att det in­te finns nå­got quick fix för att lö­sa pro­ble­men.

– Bäs­ta sät­tet att för­hind­ra brott är att se till att det finns en bra för­sko­la. Det är där det bör­jar, sä­ger Lars Bäck.

En man an­hölls i sam­band med mor­det, men kun­de se­na­re släp­pas. I öv­rigt är po­li­sen myc­ket för­te­gen om hän­del­sen.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

LARS­BO­DA­VÄ­GEN. En man an­hölls i sam­band med mor­det, men kun­de se­na­re släp­pas.

RE­A­GE­RAR. Lars Bäck (V), ord­fö­ran­de i Farsta stads­dels­nämnd, re­a­ge­rar mot svart­mål­ning­en av Farsta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.