Här de­bu­te­ra­de Eb­ba Grön

Det är fyr­tio år se­dan Sve­ri­ges mest kän­da punk­band gjor­de de­but här. Ve­te­ra­ner­na Ar­ne, Gill och Mic­ke är fort­fa­ran­de kvar på den kul­tur­hi­sto­riskt lad­da­de fri­tids­går­den i Rågs­ved.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson

– Nä, det är ing­et vi fi­rar. Men det är all­tid kul med ju­bi­le­um!

Ar­ne Ber­gqvist öpp­nar dör­ren till dj-bå­set och kom­men­te­rar en dam­mig Eb­ba Grön-tav­la, bort­glömd på gol­vet. I år är det 40 år se­dan punk­grup­pen, ett av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te rock­band nå­gon­sin, gjor­de sitt förs­ta gig på den här sce­nen. Här, på Rågs­veds fritidsgård, 1978.

Tri­on är tungt för­knip­pad med Rågs­ved, trots att front­man­nen Joakim Thå­ström fak­tiskt är från Hög­da­len. Oa­sen, det mytomspun­na käl­lar­hål bakom Fol­kets hus där det styr­des punk­kon­ser­ter, för­svann 1979. Kvar finns en li­ve­ver­sion av Eb­ba Gröns ”Skjut en snut” och en krog som döpts till Oa­sen. Och så fri­tids­går­den in­till, som le­gat i den häst­sko­for­ma­de cent­rum­bygg­na­den ut­an av­brott se­dan den bygg­des för just det syf­tet i mit­ten av 60-ta­let.

Med si­na 700 kvadrat­me­ter är den in­te ba­ra Stock­holms älds­ta fritidsgård, ut­an ock­så den störs­ta, och har bå­de ett stort kon­ser­t­rum och ett rum med för basket, fot­boll och klät­ter­vägg. Förr i ti­den, när hajpen kring går­den var som störst, ut­nytt­ja­de man sportrum­met som ett and­ra dans­golv.

Först di­sco, se­dan punk

Un­der cir­ka tre de­cen­ni­er vall­fär­da­de ton­å­ring­ar från he­la Stock­holm hit. Först för di­sco i bör­jan av 70-ta­let, se­dan för punk, och se­dan för di­sco igen. Ar­ne Ber­gqvist väx­te upp i för­or­ten, sprang här som ung, och är i dag tjäns­te­man med an­svar för stäl­let. Det­sam­ma gäl­ler Gill Par­lén – en Rågs­veds­bo på livs­tid som sväng­de si­na lur­vi­ga på går­den som fjor­tis, och tän­ker kne­ga som fri­tids­le­da­re tills hon går i pen­sion.

Till­sam­mans må­lar de en bild av hur det förr all­tid var smock­fullt på fre­dag- och lör­dags­kväl­lar; en 200 dans­sug­na kids in­ne, och minst li­ka många ut­an­för som in­te kom in för att de krö­kat.

– Det finns myc­ket histo­ria i väg­gar­na här. Men man har ald­rig gjort någ­ra stör­re re­no­ve­ring­ar, man har lik­som ba­ra byggt på, be­rät­tar Ar­ne.

Går­den är ruf­fig, märk­bart tärd av tid och tand. Re­digt sli­ten. Stads­de­len Enske­deårs­ta-van­tör hyr lo­ka­len av skan­dalom­su­sa­de Rågs­ved Fas­tig­hets AB, som äger he­la cent­rum och har mött hår­da pro­tes­ter för att de in­te skö­ter un­der­hål­let. Nu har man fått ige­nom att fi­ket och kö­ket ska fix­as, vil­ket man är gla­da över. Mer om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar blir svårt då det blir påslag på hy­ran, som skat­te­be­ta­lar­na står för.

– Tit­ta, den här gam­la klas­si­kern, ut­bris­ter Mic­ke Jo­hans­son glatt, och fis­kar upp en an­tik danstol­va ur bac­ken.

Mic­ke bör­ja­de dj:a på går­den 1985, vil­ket han fort­sat­te med i många år, och ski­vor­na är hans, bort­glöm­da i ett av går­dens många för­råd när vi­ny­len stämp­la­de ut ur di­sco­fa­bri­ken. Nu är han på be­sök för att bo­ta­ni­se­ra bland ski­vor­na. Mic­ke har ock­så star­ka Rågs­veds­röt­ter, och pre­cis som si­na gam­la kom­pi­sar Ar­ne och Gill job­bar han åt stads­de­len, fast in­te med ung­do­mar ut­an med dju­ren i Bandäng­ens parklek.

Klas­sisk an­nons­tav­la

I dag har den stads­sto­ra hajpen för­svun­nit, den bör­ja­de dö ut i slu­tet av 90-ta­let, och hu­set be­söks ba­ra av ton­å­ring­ar­na i om­rå­det. Kring en 80 styc­ken en van­lig kväll, vil­ket ses som väl­digt bra, och an­slags­tav­lan är märkt som en ty­pisk ung­doms­gård var som helst i Sve­ri­ge: in­for­ma­tion om tjej­box­ning, ung­domsmot­tag­ning­en, att rök­ning är då­ligt.

– Vi finns för de ung­do­mar som in­te tar sig här­i­från. SL:S skol­kort gäl­ler in­te på kväl­lar och hel­ger, men vi har näs­tan all­tid öp­pet, även på rö­da da­gar. Ut­an fri­tids­går­den skul­le ung­do­mar­na ba­ra sam­las i cent­rum, stö­ket skul­le öka och det blir ka­os, sä­ger Ar­ne.

Det finns myc­ket histo­ria i väg­gar­na här. Men man har ald­rig gjort någ­ra stör­re re­no­ve­ring­ar, man har lik­som ba­ra byggt på.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

WE’RE ONLY IN IT FOR THE KIDS. Ar­ne Ber­gqvist, Gill Par­lén och Mic­ke Jo­hans­son har si­na hjär­tan djupt för­ank­ra­de i Rågs­veds ung­doms­gård.

FULL RUL­LE. … bil­jard­bord kan dock be­hö­va ser­vas ibland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.