Far­li­ga cy­kel­stäl­let så­gas än­nu en gång

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Per Brandt

Cy­kel­par­ke­ring­en på Fars­ta grund­sko­la var så far- lig att för­äld­rar in­te vil­le lå­ta si­na barn cyk­la själ­va. Ef­ter vårt be­sök ploc­ka­des de bort. Nu har de fått en ny plats – som ock­så så­gas.

Un­der två vec­kor ska Liv­gar­det öva på fy­ra plat­ser i sta­den. Räk­na med myc­ket mi­li­tä­rer, mi­li­tär­for­don och skott­loss­ning.

Ter­mi­nus 18 är nam­net på Liv­gar­dets två sto­ra öv­ning­ar som ska ge­nom­fö­ras un­der vec­ka 42 och 45, ons­dag till lör­dag bå­da vec­kor­na, på fy­ra plat­ser i sta­den: po­lis­hög­sko­lan i Sö­ren­torp i Sol­na, kvar­te­ret Pri­mus på Lilla Es­sing­en, Te­lesta­den i Fars­ta och runt Brom­ma flyg­plats. Öv­ning­ar­na ska även ske i Nynäs­hamn.

Men det är in­te ba­ra vid öv­nings­plat­ser­na man kom- mer mär­ka mi­li­tä­ren. Mind­re patrul­ler och mi­li­tär­for­don ska även fin­nas vid Fars­ta cent­rum och på Kungs­hol­men, från Frid­hems­plan till Stads­hu­set, för att in­for­me­ra om För­svars­mak­ten un­der lör­da­gar­na des­sa vec­kor.

Cir­ka 400–500 sol­da­ter kom­mer del­ta un­der var­je öv­nings­vec­ka och plat­ser­na är val­da för att få så re­a­lis­tis­ka mil­jö­er som möj­ligt, en­ligt För­svars­mak­ten.

Un­der öv­ning­ar­na kom­mer strids­ut­rus­ta­de och be­väp­na­de sol­da­ter samt mi­li­tär­for­don att ryc­ka fram i om­rå­de­na och det kom­mer ock­så ske skott­loss­ning. Sol­da­ter­na kom­mer ba­ra skju­ta med lös am­mu­ni­tion men vil­ket lå­ter som rik­tig skott­loss­ning och ba­ra på god­kän­da ti­der (7-21 på var­da­gar samt 8-18 på lör­da­gar).

En­ligt För­svars­mak­ten är öv­ning­ar­na in­te far­li­ga ut­an al­la sol­da­ter och ”skå­de­spe­la­re” har koll på sä­ker­hets­be­stäm­mel­ser, en­ligt ett press­med­de­lan­de. Det kom­mer även fin­nas kon­trol­lan­ter kring om­rå­de­na men med­bor­gar­na upp­ma­nas att in­te pas­se­ra av­spär­ra­de om­rå­den för sin egen sä­ker­het.

En­ligt För­svars­mak­ten ska de in­for­me­ra bo­en­de och verk­sam­he­ter kring de be­rör­da om­rå­de­na.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

ÖVAR. Liv­gar­det ska öva stri­der på fle­ra de­lar i sta­den un­der två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.