Gör in­sats för äld­re män­ni­skor

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

Pas­sa på att sig­na upp dig som vo­lon­tär på plats i Fars­ta cent­rum. För­e­ning­ar som är i be­hov av vo­lon­tä­rer kom­mer va­ra på plats i Fars­ta cent­rum ons­da­gen den 24 ok­to­ber mel­lan 16-18. Då kan du som är in­tres­se­rad av att gö­ra en in­sats för äld­re män­ni­skor an­sö­ka om att bli vo­lon­tär. Upp­gif­ter­na för vo­lon­tä­rer­na va­ri­e­rar men kan hand­la om att föl­ja med nå­gon på en pro­me­nad el­ler led­sa­ga nå­gon till sjuk­hu­set. El­ler ba­ra ta en fi­ka med per­so­nen.

Mö­tes­plat­sen är vid even­ty­tan i Fars­ta cent­rum, vid rull­trap­pan vid Blå En­tré, in­gång­en när­mast t-ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.