Änd­ra­des 1 feb­ru­a­ri

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

fden 1 feb­ru­a­ri 2018 änd­ra­des tra­fik­för­ord­ning­en. En­ligt den får du som fö­ra­re in­te an­vän­da mo­bi­len om du hål­ler den i han­den när du kör ett mo­tor­dri­vet for­don. fti­di­ga­re var det för­bju­det att an­vän­da till ex­em­pel mo­bil­te­le­fon el­ler GPS på ett sätt som gör dig oupp­märk­sam och far­lig i tra­fi­ken. Den nya re­geln in­ne­bar en skärp­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.