Kamp om upp­drag i pop­pis app

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - FÖ­RA­RE. VI­SAR. Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Åter­vin­nings­tjäns­ten Tip­tapp har bli­vit en suc­cé och ap­pen har i dag 150 000 an­vän­da­re i Stock­holm. Mha­med Kir El­mod som ta­git upp­drag i ett och ett halvt år sä­ger att kon­kur­ren­sen hård­nat och er­sätt­ning­en pressats ner.

Den ena blir en­kelt av med gam­la sa­ker el­ler skräp, den and­ra får be­talt för att häm­ta det. Det är grund­tan­ken med ap­pen Tip­tapp. Allt från enor­ma mängder brå­te till en­sta­ka sop­säc­kar läggs ut för av­hämt­ning. Ar­vo­det för den som häm­tar upp sa­ker­na va­ri­e­rar re­jält. Den som ploc­kar upp ett par gam­la skumsläc­ka­re kan få 50 kro­nor me­dan den som är vil­lig att fors­la bort en kom­post kan tjä­na ett par tu­sen. Ett mer ud­da in­slag bland an­non­ser­na är en kvin­na i Djurs­holm som vill ha fru­kosten hem­le­ve­re­rad för 100 kro­nor.

40-åri­ge Mha­med Kir El­mod har un­der ett och ett halvt år ta­git kör­ning­ar via ap­pen.

– En del vill ha en bur­ga­re el­ler ett pa­ket cigg. En gång åk­te jag hem­i­från Bot­kyr­ka till Ös­ter­malm med ett pa­ket ci­ga­ret­ter. Det var vid 22-ti­den och jag fick 300 kro­nor. Den sor­tens jobb hän­der kanske en gång i vec­kan. Men nu­me­ra job­bar jag of­tast ba­ra till åt­ta på kväl­lar­na, sä­ger Mha­med.

Sten­hård kon­kur­rens

An­tal kör­ning­ar per dag va­ri­e­rar re­jält, vis­sa da­gar kan han få 3-4 jobb, and­ra da­gar ing­et alls. Mest bru­kar det va­ra på ef­ter­mid­da­gar/kväl­lar och hel­ger. Men det är många som slåss om upp­dra­gen.

– Man mås­te hål­la koll på ap­pen he­la ti­den. När en an­nons läggs upp har du un­ge­fär tio se­kun­der på dig in­nan den är bor­ta igen. Det är först till kvarn som gäl­ler och kon­kur­ren­sen är jät­te­hård, för­kla­rar Mha­med.

Tungt och stres­sigt

En­ligt Mha­med har ar­vo­de­na ra­sat i takt med att kon­kur­ren­sen ökat. Många vill ha job­ben och be­tal­ning­en står in­te all­tid i pro­por­tion till ar­betsin­sat­sen.

– Det är väl­digt tungt och stres­sigt jobb och man blir gans­ka trött. Of­ta är det myc­ket mer som ska häm­tas än det som syns på bil­den. Men då är det ba­ra att gil­la lä­get, jag har ju än­då åkt dit. För mig är det en ex­train­komst, men jag vet att det finns de som för­sö­ker le­va på det fast det egent­li­gen är omöj­ligt, sä­ger han.

Da­vid Höök, en av Tip­tapps grun­da­re, skri­ver i ett mejl att de in­te har sett att er­sätt­ningsni­vå­er­na skul­le ha bli­vit läg­re.

Finns det ex­em­pel på folk som job­bar så myc­ket att de kom­mer upp i sum­mor som är jäm­för­ba­ra med ett hel­tids­jobb?

– Det vi kan se är att vis­sa an­vän­da­re såklart är mer ak­ti­va än and­ra. Men ock­så att de är ak­ti­va i pe­ri­o­der. Att de an­vän­der ap­pen ett tag, cir­ka tre må­na­der, för att se­dan ha ett up­pe­håll. Tip­tapp ska in­te ses som en ar­bets­för­med­la­re ut­an som ett sätt där du när till­fäl­le ges kan hjäl­pa en an­nan an­vän­da­re som be­hö­ver hjälp på ett re­sur­sef­fek­tivt sätt, skri­ver han.

Ap­pen har kri­ti­se­rats för att män­ni­skor som be­fin­ner sig ut­an­för ar­bets­mark­na­den ut­nytt­jas. Vad sä­ger ni om det?

– Per­so­ner ut­an­för ar­bets­mark­na­den och i be­hov av peng­ar för att kla­ra sitt up­pe­häl­le kanske sö­ker sig till oss för att få in en ex­tra peng, på sam­ma sätt som att en kan säl­ja sa­ker på bloc­ket för att få in en ex­tra in­täkt. Det är som sagt ing­en in­for­ma­tion vi har och att vå­ra an­vän­da­re blir ut­nytt­ja­de är ing­et vi kän­ner igen oss i, skri­ver Da­vid Höök.

Se­dan två må­na­der till­ba­ka har Mha­med ett an­nat, ”van­ligt”, ar­be­te och tar allt fär­re hämt­ning­ar via Tip­tapp.

Mha­med vi­sar hur ap­pen fun­ge­rar. Här är det nå­gon som vill bli av med sin sof­fa. Er­bju­den be­tal­ning för hämt­ning och kas­se­ring: 250 kro­nor.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.