Fors­ka­ren: Del­nings­tjäns­ter­na kom­mer att bli fler

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Tip­tapp, Uber, Taskrun­ner, kläd­by­tar­da­gar, åter­an­vänd­nings­cen­tra­ler... Allt fler an­vän­der del­nings­tjäns­ter och en­ligt fors­ka­ren Ok­sa­na Mont är det en ut­veck­ling som är här för att stan­na.

Ok­sa­na Mont är fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet och har fors­kat in­om del­nings­e­ko­no­mi. Hon är över­ty­gad om att vi kom­mer få se fler del­nings­tjäns­ter i fram­ti­den, in­te minst kopp­la­de till vå­ra hem i form av fler ge­men­sam­ma ut­rym­men och åter­an­vänd­nings­plat­ser.

När det gäl­ler ap­pen Tip­tapp och de rös­ter som sä­ger att tjäns­ten ex­plo­a­te­rar män­ni­skor som be­fin­ner sig ut­an­för ar­bets­mark­na­den me­nar hon att det som all­tid finns två si­dor av sa­ken

– Jag är klu­ven. Är det bätt­re att få bi­drag och kän­na sig ut­an­för sam­häl­let än att på det här vi­set kom­ma in i sam­häl­let och sam­ti­digt få be­talt? Men det är klart att det är ett pro­blem om det är för då­ligt be­talt.

Del­nings­e­ko­no­mi fö­re­kom­mer allt mer fre­kvent även i li­ten ska­la, ge­nom till ex­em­pel kläd­by­tar­da­gar. Det är dock in­te själv­klart att den sor­tens ini­ti­a­tiv ger de mil­jö­ef­fek­ter som of­ta fram­hävs.

– Om man de­lar istäl­let för att kö­pa nytt är det po­si­tivt, men om man gör bå­de och ökar vår kon­sum­tion istäl­let. När vi har frå­gat män­ni­skor hur det på­ver­kar de­ras klä­din­köp har det vi­sat sig att det in­te för­änd­rar de­ras be­te­en­den alls. De mins­kar in­te si­na klä­din­köp över­hu­vud­ta­get. En an­nan ge­ne­rell re­ky­lef­fekt är att det är bil­ligt, vil­ket är bra för den pri­va­ta eko­no­min. Men vad gör man med si­na spa­ra­de peng­ar? Om de går till en Thai­lands­re­sa blir det ing­en mil­jö­vinst alls, sä­ger Ok­sa­na Mont.

Ok­sa­na Mo­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.