EF­TER BRÅK OCH MÖGEL: DAGS FÖR NY KROG

Kon­flik­ten mel­lan Fars­ta gård och re­stau­rang­en som hyrt in sig där är över – krö­ga­ren har läm­nat den mö­gel­ska­da­de lo­ka­len. Nu hop­pas fö­re­stån­da­ren på ny re­stau­rang in­nan jul.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Elin Jons­son 073-600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

Den långa kon­flik­ten mel­lan Fars­ta gård och re­stau­rang­en som hyrt in sig där är över. Krö­ga­ren har nu läm­nat lo­ka­len – som vi­sa­de sig va­ra svårt mö­gel­ska­dad. Men för­hopp­ning­en är att re­stau­rang­en ska öpp­na igen i ny re­gi fö­re jul.

Kon­flik­ten mel­lan den ti­di­ga­re krö­ga­ren och Fars­ta gård var lång och ut­dra­gen. Och när krö­ga­ren till slut läm­na­de lo­ka­ler­na var de svårt mö­gel­ska­da­de. På grund av re­no­ve­ring och sö­kan­det av en ny krö­ga­re är re­stau­rang­en nu stängd – tills­vi­da­re.

– Tro­ligt­vis är allt klart in­nan jul så vi hop­pas på att kun­na ha jul­bord här, sä­ger Ca­ri­na Nydén, fö­re­stån­da­re på Fars­ta gård.

I sam­band med att den för­ra krö­ga­rens kon­trakt löp­te ut såg Fars­ta gård en möj­lig­het att för­nya och frä­scha upp re­stau­rang­de­len. Ut­an att för­stö­ra det fi­na kul­tur­arv den an­ri­ka går­den er­bju­der vill Ca­ri­na Nydén nu se mer liv och rö­rel­se här.

– Personligen har jag mas­sa idéer för ett nytt kon­cep­tet och en klar för­änd­ring är att vi nu sat­sar på att ha ett när­ma­re sam­ar­be­te med den nya ent­re­pre­nö­ren, sä­ger Ca­ri­na Nydén som me­nar att när­he­ten till tun­nel­ba­nan och cent­rum gör går­den unik.

Bre­da­re kund­krets

Hon vill att den nya re­stau­rang­en ska ha ge­ne­rö­sa­re öp­pet­ti­der, job­ba för att få en bre­da­re kund­krets och se till att det an­ord­nas fler pub­li­ka eve­ne­mang – ex­em­pel­vis trev­li­ga te­ma­kväl­lar. Men vem el­ler vil­ka som ska ta över re­stau­rang­en är än­nu in­te klart.

– Nu har allt släppt och vi är re­do att ta nya tag. Och änt­li­gen kan vi gö­ra nå­got nytt som är för al­la. In­te ba­ra för pen­sio­nä­rer­na ut­an även de unga vux­na, sä­ger Ca­ri­na Nydén.

Och för­ny­el­se är ock­så nå­got fle­ra av de Farsta­bor som vi stop­par ut­an­för går­den ef­ter­frå­gar.

– Jag har va­rit här och fi­rat mid­som­mar och det var trev- ligt. Jag har barn så skul­le gär­na se li­te mer till­ställ­ning­ar som in­klu­de­rar barn. Sen är en bra re­stau­rang all­tid upp­skat­tad, sä­ger Sa­ra Hol­mqvist.

Farsta­bor­na Ron­ny Wal­dau, Bengt Nord­ström och Ro­se Nord­ström tyc­ker det är trå­kigt att re­stau­rang­en för till­fäl­let är stängd och kon­sta­te­rar att den nya kro­gen som ska flyt­ta in ock­så bör sat­sa på klas­sisk hus­man.

– Jag gil­lar oli­ka ty­per av mat och Fars­ta gård har Sve­ri­ges ab­so­lut bäs­ta is­ter­band! Det finns re­dan ett brett ut­bud av re­stau­rang­er up­pe i cent­rum, sä­ger Bengt Nord­ström.

Års­tids­mark­na­der

Ro­se Nord­ström tyc­ker att det vo­re my­sigt med li­te mark­na­der kopp­la­de till års­ti­der. En höst­mark­nad där ko­lo­ni­lotts­in­ne­ha­var­na skul­le kun­na va­ra med ge­nom att ex­em­pel­vis bin­da kran­sar.

Ron­ny Wal­dau kän­ner att Fars­ta gård i sam­band med re­no­ve­ring­en bor­de rus­ta upp den för till­fäl­let helt för­fall­na dans­ba­nan.

– De kan ju kö­ra se­ni­or­dans, för­slagsvis på fre­da­gar, sä­ger Ron­ny Wal­dau.

Änt­li­gen kan vi gö­ra nå­got nytt som är för al­la. In­te ba­ra för pen­sio­nä­rer­na ut­an även de unga vux­na.

BLIC­KAR FRAM­ÅT. Fö­re­stån­da­re Ca­ri­na Nydén har mas­sa idéer och hop­pas på mer liv och rö­rel­se när Fars­ta gård får ny krö­ga­re.MER MU­SIK. Christer Bech bor i Hög­da­len men trä­nar i Fars­ta. Han gil­lar Fars­ta gård som det är. ”Per­fekt för en fi­ka ef­ter en pro­me­nad här längs vatt­net. Men det ju trev­ligt med li­te mer mu­si­ke­ve­ne­mang och kon­ser­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.