Bör Skön­dals BP få konst­gräs?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/sköndal -

Skön­dals­bor har skri­vit till sta­den och und­rar om de kan läg­ga konst­gräs på Skön­dals boll­plan, som idag har grus. Boll­pla­nen har en per­fekt pla­ce­ring in­till sko­lan och id­rotts­hal­len, me­nar de, och skul­le kun­na nytt­jas av sko­lan på dag­tid, fri­tids­verk­sam­he­ten på ef­ter­mid­da­gen och på kvälls­tid och hel­ger kan Skön­dals IK läg­ga trä­ning­ar och mat­cher där samt spontan­lek för al­la bo­en­de run­tom­kring. ”En osli­pad di­a­mant mitt i Skön­dal!” skri­ver de. Sta­den sva­rar dock att det i dags­lä­get in­te finns nå­gon plan på konst­gräs på Skön­dals BP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.