Vill du bli vo­lon­tär?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hallå Stockholmare -

Är du in­tres­se­rad av att gö­ra en fri­vil­lig in­sats för äld­re män­ni­skor?

Att va­ra vo­lon­tär kan in­ne­bä­ra att föl­ja med nå­gon på en pro­me­nad el­ler led­sa­ga vid sjuk­hus­be­sök. Det kan va­ra en stunds so­ci­al sam­va­ro el­ler att va­ra värd på en öp­pen mö­tes­plats för äld­re.

Ons­da­gen den 24 oktober kl 16-18 kan du träf­fa för­e­ning­ar som har be­hov av vo­lon­tä­rer.

Väl­kom­men till Fars­ta gal­le­ria, rull­trap­pan vid Blå Entré, in­gång­en när­mast T-ba­nan i Fars­ta cent­rum. Kon­tak­ta Jan Run­fors för yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion. jan.run­fors@stock­holm.se 076-213 78 36

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.