Stock­holms stad ska ser­ve­ra mind­re kött

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - GRÖNT. Li­sa Halldén

Mind­re kött ska ser­ve­ras i sta­dens sko­lor. Det en­ligt ett för­slag som ska klub­bas näs­ta vec­ka.

För­la­get, som ska klub­bas i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den 16 oktober, hand­lar om matupp­hand­ling­ar­na som görs i sta­den och gäl­ler ma­ten som ser­ve­ras bå­de på för­sko­lor, sko­lor, äldre­bo­en­den och and­ra kom­mu­na­la ser­vice­in­rätt­ning­ar.

Ex­akt vad som kom­mer ham­na på tall­ri­ken är för ti­digt att sä­ga. Klart är i al­la fall att köt­tet ska mins­ka. Men med hur myc­ket vill Jon Möl­ler in­te spe­ku­le­ra i.

– Det hand­lar in­te om ett för­bud ut­an om att kom­bi­ne­ra mål­ti­den så att vi mins­kar köt­tets mängd, så att köt­tet blir en mind­re in­gre­di­ens. Ni­vån kan vi in­te sä­ga nå­got om just nu. Vi tror vi kan mins­ka en del och än­då ha god mat, men in­te hur myc­ket, sä­ger han.

Stra­te­gin ska gäl­la al­la sta­dens verk­sam­he­ter, men i förs­ta hand kom­mer det fo­ku­se­ras på var­dags­mål­ti­der­na i för­sko­lor, sko­lor, gym­na­si­um och på äldre­bo­en­den.

– Här finns det oli­ka be­hov som man be­hö­ver ta hän­syn till. Man har till ex­em­pel oli­ka be­hov av nä­ring om man är ett för­sko­le­barn och om man är äld­re. Men det finns än­då många ge­men­sam­ma sa­ker i hur man äter och vad man äter in­om de oli­ka verk­sam­he­ter­na, sä­ger Jon Möl­ler.

Hur för­sla­get kom­mer tas emot av nämn­den har han än­nu in­te fått någ­ra in­di­ka­tio­ner på.

– Men jag tror de fles­ta är in­tres­se­ra­de av en matstra­te­gi och en så här över­gri­pan­de stra­te­gi tror jag att de fles­ta stäl­ler sig bakom. Se­dan blir det sä­kert dis­kus­sio­ner om hur det ska im­ple­men­te­ras i verk­sam­he­ter­na.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

En­ligt ett för­slag till ny matstra­te­gi för Stock­holms stad ska al­la sko­lor och äldre­bo­en­den ser­ve­ra mind­re kött fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.