De pod­dar om fot­bollskul­tur SUPPORTERLIVET.

De de­lar er­fa­ren­he­ter: ”Kvinn­li­ga sup­port­rar – hör av er till oss”

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholmshelg - SUPPORTERSNACK. Jo­hann Ber­nö­vall

För att hit­ta röt­ter­na till det som bli­vit en populär fot­bollspodcast så be­hö­ver man vri­da till­ba­ka kloc­kan över tre år.

Ing­en av de tre podd­med­lem­mar­na kän­de vid ti­den varand­ra men blev i egen­skap av en­ga­ge­ra­de kvinn­li­ga sup­port­rar sam­man­för­da av ge­men­sam­ma vän­ner.

Ma­lin Hägg och An­na Pi­er­re, Aik-sup­port­rar samt Je­a­net­te Råd­ström, Ham­mar­by­di­to, in­led­de sin kom­mu­ni­ka­tion i en chattråd.

– Trå­den blev ett fo­rum där man kun­de skri­va av sig i fru­stra­tion. Vi in­såg snabbt att vi ha­de många lik­nan­de er­fa­ren­he­ter. Idén om en podcast föd­des ur nå­got som nå­gon skrev halvt på skämt i den där trå­den. Men till slut gjor­de vi slag i sa­ken, sä­ger An­na Pi­er­re som beskriver re­spon­sen från sup­por­ter­värl­den som i stort sett en­bart po­si­tiv se­dan dag ett.

Och re­spon­sen har med ti­den bli­vit in­ter­ak­tiv. Att va­ra kvinn­lig fot­bolls­sup­por­ter är att va­ra i mi­no­ri­tet och en del i pod­dens verk­sam­het är idag att in­gå i ett nät­verk av kvinn­li­ga fot­bolls­sup­port­rar. Fle­ra gång­er har lyss­na­re som är sup­port­rar till lag i and­ra de­lar av lan­det hört av sig och fått hjälp att hit­ta en väg in till att en­ga­ge­ra sig i klub­ben i deras hjär­ta.

– Ett ex­em­pel på hur det kan fun­ka är mitt eget. När jag lär­de kän­na An­na så gick jag mest på hem­ma­mat­cher. Tack va­re hen­ne så bör­ja­de jag föl­ja med på be­tyd­ligt fler bor­t­a­re­sor. Det är enkla­re än att slå sig ner hos ett gäng kil­lar och krä­va att bli en i gäng­et, sä­ger Ma­lin Hägg.

– Är det nå­got bud­skap vi vill skic­ka ut så är det att kvinn­li­ga sup­port­rar som är sug­na på att bör­ja gå på fot­boll ska hö­ra av sig till oss, läg­ger An­na Pi­er­re till.

Att pod­den del­vis bör­ja­de ur ett Klackspark snac­kar Lyss­na på pod­den på web­ben ar­be­te och att de in­di­vi­der som för­stör mås­te lag­fö­ras. Att kol­lek­tivt be­straf­fa och an­vän­da sig av re­pres­sion kom­mer ald­rig lö­sa nå­got, sä­ger An­na Pi­er­re.

De spe­lar in ett nytt av­snitt i stort sett var­je vec­ka och har gjort så i tre år. Det blir många tim­mar, men de har inga pro­blem att fyl­la ut­rym­met med snack om pri­märt all­svensk fot­boll.

Of­ta har de gäs­ter från oli­ka de­lar av fot­bolls­värl­den. Ett fa­vo­ritav­snitt som de vill lyf­ta fram är det hund­ra­de (!). Det spe­la­des in li­ve på en bar in­för publik och gäs­ta­des av den för­re Ham­mar­by-spe­la­ren Pet­ter An­ders­son.

– Pet­ter är en otro­ligt stor fa­vo­rit hos mig. Och det blev ett jät­telyc­kat av­snitt där han, in­nan nå­gon an­nan me­dia ha­de fått nys om det, pra­ta­de om sitt pro­jekt, där han hjäl­per unga spe­la­re att nå sin ful­la po­ten­ti­al, sä­ger Je­a­net­te Råd­ström.

”Enkla­re än ett gäng kil­lar”

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Ba­ja­ren Je­a­net­te Råd­ström och gna­gar­na An­na Pi­er­re och Ma­lin Hägg ut­gör podcas­ten Klackspark fom sup­por­ter­kul­tu­ren som hel­het. Ut­gångs­punk­ten är säl­lan sup­por­ter­ska­pet till det eg­na la­get, vil­ket gör dem smått uni­ka i podd­värl­den. ’’Vi var till ex­em­pel ti­di­ga att lyf­ta pro­jek­tet Enab­le, en grej som i kort­het går ut på ut­i­från evi­dens ska­pa tryg­ga fot­boll­sar­range­mang med po­si­ti­va upp­le­vel­ser för al­la in­blan­da­de. Det är vi stol­ta över’’, sä­ger An­na Pi­er­re.f via klackspark.lib­syn.com el­ler sök på ”Klackspark” i din podcast-app.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.