Att bå­de kal­la sig fe­mi­nist och fot­bolls­sup­por­ter kan för­bryl­la vis­sa.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholmshelg -

be­hov av att få ur sig fru­stra­tion har si­na skäl.

Man ver­kar som fot­bolls­sup­por­ter i en man­ligt do­mi­ne­rad värld som ibland för­knip­pas med våld och hat.

– Att bå­de kal­la sig fe­mi­nist och fot­bolls­sup­por­ter kan för­bryl­la vis­sa. Och visst, man kan upp­le­va mot­vind ibland. Sam­ti­digt så är vi väl­digt många som står för en po­si­tiv sup­por­ter­kul­tur, sä­ger Je­a­net­te Råd­ström och får med­håll av kol­le­gor­na.

Orim­li­ga krav på kvin­nor

Sam­ti­digt me­nar de att det ibland ställs orim­li­ga krav på kvinn­li­ga sup­port­rar, att de all­tid ska upp­trä­da ex­em­pla­riskt.

En­ligt dem finns ba­ra finns ett ef­fek­tivt sätt att få bukt med de pro­blem som fak­tiskt finns på fot­boll­släk­tar­na.

– Det hand­lar om att klub­bar­na mås­te fort­sät­ta sitt lång­sik­ti­ga di­a­log­ba­se­ra­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.