Vitt hus i Skön­dal var svart

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

Tid­ning­en Bygg­nads­ar­be­ta­ren be­rät­tar om kvar­te­ret Ming­let, byggt av Vei­dekke i Skön­dal. Fa­mil­jen Ljung­qvist slog till på ett vitt ked­je­hus. Kon­trakt skrevs i au­gusti, men när fa­mil­jen åk­te för att ki­ka på det ny­bygg­da om­rå­det, fick de en chock: huset var in­te vitt.

– Shit, hu­sen är svar­ta, sä­ger Teu­ta Be­ka Ljung­qvist till Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

När de bör­ja­de gå ige­nom kon­trak­tet hit­ta­de de ett do­ku­ment där det står att hu­sen ska bli svar­ta, trots att de är vi­ta i pro­spek­tet. Fa­mil­jen kän­ner sig lu­rad, men på Vei­dekke sä­ger man att an­sva­ret lig­ger på kun­den.

FOTO: VEI­DEKKE

AN­NAN FÄRG. Den rät­ta fär­gen blev fel för kö­pa­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.