Lars ser till att det är fint blås i cent­rum

Lars Are­nan­der spe­lar trum­pet vid Fars­ta cent­rum någ­ra da­gar i vec­kan. In­te för peng­ar ut­an för sin och and­ras gläd­je.

Tidningen Farsta / Sköndal - - SIDAN 1 - Be­rät­tat för: Elin Jons­son | Fo­to: Sacharias Källdén

Jag bru­kar stäl­la mig här i so­len och spe­la trum­pet i nån kvart. Det bru­kar ske i sam­ma ve­va som jag går och hand­lar mat – så in­te var­je dag men nå­gon gång i vec­kan. Men ba­ra om det är fint vä­der. Jag har blåst i 60 år. Men det var in­te för­rän två-tre år se­dan jag bör­ja­de spe­la ute på stan. In­nan satt jag ba­ra hem­ma och spe­la­de för mig själv. Den är ju så li­ten trum­pe­ten, så nu för ti­den har jag den näs­tan all­tid med mig. I som­ras tog jag till och med mig den till stran­den och satt där och spe­la­de.

Det är in­te så att jag tar be­talt ut­an jag spe­lar för gläd­jen. Ung­ar­na äls­kar det och de bru­kar öns­ka si­na fa­vo­rit­lå­tar. De bru­kar öns­ka klas­si­ker som ”Blin­ka lil­la stjärna” el­ler ”Pip­pi Långstrump” och då upp­munt­rar jag ung­ar­na till att sjunga och dan­sa med.

Jag har un­ge­fär 50 lå­tar i hu­vu­det res­ten har jag i pär­men här. Och det är även många äld­re som stan­nar till, lyss­nar och ibland öns­kar en me­lo­di. Många äld­re har ing­en mu­sik­spe­la­re och då kan de få en li­ten nostal­gire­sa via mi­na to­ner här ne­re på Fars­ta torg.

När mam­ma var gam­mal spe­la­de jag ”Plai­sir d’amour” – som spe­la­des på hen­nes bröl­lop – för hen­ne när hon låg på sjuk­hu­set och knappt min­des någon­ting alls. Då bör­ja­de tå­rar­na rin­na på hen­ne. Me­lo­din väck­te nå­got i hen­ne. Sen bör­ja­de det rin­na tå­rar från per­so­na­len och se­dan även på mig.

Min son spe­lar sax­o­fon, han är sex­ton år och be­tyd­ligt bätt­re än vad jag är. Jag hop­pas att vi två till­sam­mans kan stäl­la oss här och spe­la nå­gon dag. ”Lo­ve me ten­der” med Elivs då. För den kan vi bå­da.

Jag kom­mer gå ner och spe­la här vid Fars­ta cent­rum så länge so­len ski­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.