Vård­kost­na­der bor­de räk­nas in i bud­ge­ten för snöröj­ning

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! -

med rol­la­tor som be­hö­ver gå ut un­der vin­tern. Jag har nu käm­pat i näs­tan 5 år att få fram­kom­li­ga gång­ba­nor, spe­ci­ellt när snö­fal­let kom­mer oväntat för Stock­holms tra­fik­kon­tor och de in­te ha skri­vit rätt sorts av­tal med si­na un­der­le­ve­ran­tö­rer.

Nå­got som man över­hu­vud­ta­get in­te vill be­ak­ta är de glattis­ba­nor som ut­veck­las kring buss­håll­plat- ser­na. Des­sa gör bå­de på­och av­stig­ning myc­ket risk­fyllt. Li­te grus hjäl­per in­te.

En fak­tor som in­te alls be­ak­tas är de öka­de kost­na­der­na för ska­dor, ex­em­pel­vis ben­brott, som sjuk­vår­den har att be­mäst­ra när folk hal­kar. Kanske skul­le man räk­na på vad för­bätt­rad snöröj­ning med me­ra skul­le in­be­spa­ra på sjuk­vårds­si­dan.

FranzMejl: in­san­da­re.so­derort@di­rekt­press.se Brev: In­sän­da­re Tid­ning­en Fars­ta/skön­dal, Box 5290, 102 46 Stock­holm Sms: 0730-120 830

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.