”Hö­kis jul­be­lys­ning är ljuv­lig och ge­ni­a­lisk”

Tidningen Farsta / Sköndal - - SIDAN 1 - Elin Jonsson 073-600 69 03 [email protected]­rekt­press.se

Nu till hel­gen – la­gom till jul­mark­na­den – ska all jul­be­lys­ning i Hö­ka­räng­en cent­rum tän­das. Men myc­ket ly­ser re­dan nu och bland Hö­kis­bor­na går åsik­ter­na om pyn­tet isär.

Re­dan nu är det mesta av jul­be­lys­ning­en på plats i Hö­ka­räng­en – men någ­ra sa­ker åter­står. Belys­ning­en ovan­för gå­ga­tan som häng­er mel­lan hu­sen ly­ser re­dan, det som sak­nas är två gra­nar samt li­te fix och trix.

– Allt är igång till 99 pro­cent. Vi har en jul­stjär­na som har li­te pro­blem med kab­lar­na men vi hål­ler på att fixa det nu, sä­ger Pa­trik West­man, fas­tig­hets­för­val- ta­re på Stock­holms­hem som an­sva­rar för en stor del av jul­be­lys­ning­en i Hö­ka­räng­ens cent­rum.

Han be­rät­tar att det är sam­ma jul­be­lys­ning i år som det va­rit de se­nas­te två ju­lar­na. Hans upp­fatt­ning är att julpyn­tet är su­per­pop­pis bland de bo­en­de i om­rå­det.

”Är väl okej” Gö­ran Nils­son som bott i Hö­ka­räng­en se­dan 1973 hål­ler dock inte med. El­ler han kän­ner i al­la fall inte att jul­be­lys­ning­en är spe­ci­ellt häp­nads­väc­kan­de. För­vis­so hål­ler han sig mest in­ne un­der vin­tern då han fö­re­drar som­rar­na på lan­det.

– Den är väl okej nu när jag tit­tar på den. Men jag har egent­li­gen inte tänkt på den tills nu. Men jag tyc­ker att den kun­de ha li­te mer färg och då även mat­cha ret­ro­skyl­tar­na som al­la af­fä­rer har här, sä­ger Gö­ran Nils­son.

Tind­ran­de be­lys­ning Vid den upp­tän­da gra­nen på tor­get står Le­na Tind­ra Bo­din och pac­kar upp pry­lar ur lå­dor som hon ska säl­ja till för­bi­pas­se­ran­de. Hon ploc­kar upp sa­ker från hen- nes liv. Glitt­ri­ga, silv­ri­ga och färg­gla­da plagg. En köks­mix­er. Skor. Och li­te an­nat. Tio pro­cent av in­täk­ter­na går till Barn­can­cer­fon­den.

Le­na Tind­ra Bo­din tyc­ker att jul­be­lys­ning­en är full­kom­ligt för­träff­lig.

– Den är ljuv­lig. Ge­di­gen och tid­lös och så om­sorgs­fullt ut­tänkt. Den till­ta­lar mig nå­got enormt. Jag bru­kar stå här på tor­get ett par gång­er i vec­kan året om och jul­be­lys­ning­en lyf­ter upp min gam­la gå­ga­ta. Den är ge­ni­a­lisk, sä­ger Le­na Tind­ra Bo­din, som även kom­mer säl­ja gre­jer på tor­get un­der helgens jul­mark­nad.

FOTO: ELIN JONSSON

INTE IMPONERAD. Gö­ran Nils­son tyc­ker att jul­be­lys­ning­en är helt okej. ÄLS­KAR. Le­na Tind­ra Bo­din tyc­ker att jul­be­lys­ning­en är ge­ni­a­lisk. TRYGGARE. – Jul­be­lys­ning­en ska­par en trev­ligt och här­ligt julkänsla i om­rå­det. Och i mör­ka ti­der bi­drar det även till en tryggare käns­la för bo­en­de i om­rå­det, sä­ger Han­na Grön kom­mu­ni­ka­tör på Stock­holms­hem som an­sva­rar för en stor del av jul­be­lys­ning­en.

GIL­LAR.”Det är jät­tetrev­ligt och jag gil­lar verk­li­gen lju­sen i trä­den ne­re vid tor­get. Men det är kanske li­te ti­digt att tän­da upp den re­dan nu”, sä­ger Vi­vi Löf­gren som bott i Hö­ka­räng­en i 50 år. Vi­vi be­rät­tar även att hon äls­kar tomtar – och att hon har många pryd­nads­tom­tar hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.