Hård de­batt om skat­te­be­slut

Tidningen Farsta / Sköndal - - STOCKHOLM -

Den grön­blå ma­jo­ri­te­ten har lo­vat att sän­ka kom­mu­nal­skat­ten med 16 öre för 2019. Men i vec­kan fat­ta­de kom­mun­full­mäk­ti­ge, ef­ter lång de­batt, be­slut om att lå­ta skat­ten va­ra oför­änd­rad – ett tag till.

Det vik­ti­gas­te först: Be­slu­tet som fat­ta­des på mån­da­gen om att lå­ta skat­ten i Stock­holms stad ska va­ra oför­änd­rad be­ty­der i prak­ti­ken ingen­ting. Skat­ten kom­mer att sän­kas med 16 öre för 2019 men det for­mel­la be- slu­tet drö­jer de­cem­ber.

Mån­da­gens be­slut är att be­trak­ta som ren for­ma­lia. Kom­mu­nal­la­gen sä­ger att kom­man­de års skat­te­sats mås­te va­ra klub­bad se­nast den 30 no­vem­ber för att al­la pre­li­mi­nä­ra skat­teut­räk­ning­ar ska hin­na gö­ras i tid.

Den grön­blå ma­jo­ri­te­ten hann inte klart med si­na in­ter­na för­hand­ling­ar i tid och val­de där­för att läg­ga fram ett ”låt­sas­för­slag” på oför­änd­rad skat­te­sats ba­ra för att kun­na le­va upp till la­gen.

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det till mit­ten av Karin Wann­gård (S) var kri­tisk till han­te­ring­en av ären­det och me­na­de att M, MP, L, C och KD ha­de kun­nat läg­ga fram det rik­ti­ga för­sla­get di­rekt – om de ba­ra ve­lat.

– Hur kun­de nya ma­jo­ri­te­ten inte kom­ma över­ens om en så fun­da­men­tal sak som skat­te­sat­sen i tid?

De­bat­ten kom än­då att hand­la om den skat­te­sänk­ning som kom­ma skall. S, V och Fi var­nar för kom­man­de ned­drag­ning­ar på en rad om­rå­den.

De röd­ro­sa rik­ta­de sär­skilt hårt kritik mot den for­ne sam­ar­betskol­le­gan Mil­jö­par­ti­et som nu in­går i nya grön­blå ma­jo­ri­te­ten med M, L, C och KD.

Mar­tin Hans­son (MP) vil­le inte kö­pa de röd­ro­sas på­stå­en­den om att det kom­mer att ske ned­drag­ning­ar ef­tersom skat­te­un­der­la­get trots allt ökar då an­ta­let stock­hol­ma­re blir fler.

Bud­ge­ten för 2019 kom­mer att be­slu­tas den 15 de­cem­ber. 073-600 69 20 andre­as.jen­[email protected]­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.