En myt att det är tyst i sko­gen

”Att inte äls­ka när grann­för­sko­lans barn si­mul­ta­nö­var på att vrå­la som di­no­sau­ri­er 07.30 ef­ter ett natt­skift är ingen­ting som kom­mer bli bätt­re av att flyt­ta ut till sko­gen”, skri­ver vår gäst­krö­ni­kör Eme­lie Dra­per.

Tidningen Farsta / Sköndal - - SÖDERORT - EME­LIE DRA­PER Skarpnäcks­bo Vet ni hur myc­ket djur kan lå­ta? Svin­myc­ket!

Om man har kla­go­mål på ex­em­pel­vis ovä­sen­det i Stock­holm tyc­ker många stock­hol­ma­re att den som kla­gar ska flyt­ta ut i sko­gen el­ler på lan­det. Jäv­la stads­in­fö­ding­ar har ni ens va­rit i na­tu­ren? Vet ni hur myc­ket djur kan lå­ta? Svin­myc­ket! För att inte ta­la om al­la lant­bruks­ma­ski­ner, mo­tor­så­gar, skogs­röj­nings­ma­ski­ner, män­ni­skor som fö­re­fal­ler lå­ta dub­belt så högt på grund av eko­ef­fek­ter och an­nat som lätt upp­står på så­da­na stäl­len osv.

Och så en li­ten news­flash: Det finns barn, för­sko­lor, om­bygg­na­tio­ner och snö­ka­os på näs­tan al­la and­ra stäl­len i Sve­ri­ge ock­så. Det är inte en ny grej som vi lan­ti­sar kom­mer till stor­s­tan och för­fa­sas över.

Att inte äls­ka när grann­för­sko­lans barn si­mul­ta­nö­var på att vrå­la som di­no­sau­ri­er 07.30 ef­ter ett natt­skift är ingen­ting som kom­mer bli bätt­re av att flyt­ta ut till sko­gen och istäl­let lyss­na på rik­ti­ga di­no­sau­rieätt­ling­ar som bör­jar gas­ta i tu­sen­falt så fort so­len vi­sar sig. Att där­e­mot låt­sas som att man äls­kar att vak­na av barn som skri­ker bor­de va­ra för­lagt med skogs­flytt som straff.

Men nej just det, du job­bar ju in­ne i stan och har så gott som he­la ditt liv här och kan såklart inte flyt­ta till lan­det hur som helst. Och så var det ju den eko­no­mis­ka de­len... Och ef­tersom bo­stads­mark­na­den än­då är som den är kan du ju inte di­rekt chan­sa, för tänk om du inte äls­kar mo­tor­så­gar li­ka myc­ket som lju­det av dör­ren till soprum­met pre­cis un­der din bal­kong som smäl­ler un­der dyg­nets al­la tim­mar. Då är det svårt att få en ny lä­gen­het i stan på en hand­vänd­ning. Men du! Pre­cis så är det för al­la som du tyc­ker ska flyt­ta för att de ven­ti­le­rar sin fru­stra­tion ock­så.

Barn kom­mer skri­ka. Oljud kom­mer lju­da. Folk kom­mer kla­ga. Om du stör dig på folk som kla­gar på nä­tet kanske du ska flyt­ta dit det inte finns wi­fi. Ba­ra en tan­ke.

SKO­GEN. Inte så tyst som du tror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.