Bygg­na­der med me­ning STIC­KER UT. Här är tio bygg­na­der i stan som till­för nå­got ex­tra, en­ligt ex­per­ten

Tidningen Farsta / Sköndal - - HEMMA -

Det är ar­ki­tek­tur­histo­ri­kern Mar­tin Rör­by som ny­li­gen pre­sen­te­ra­de en lis­ta över me­nings­ful­la bygg­na­der i Stock­holm, un­der ett se­mi­na­ri­um på Han­dels­kam­ma­ren.

En­ligt Rör­by finns det inte så många bygg­na­der i Stock­holm som har bi­dra­git med mer än ba­ra sin grund­funk­tion, och fak­tiskt ska­pat mer­vär­de till plat­sen.

– Vi har inte så många ex­em­pel i Stock­holm som stic­ker ut. Tit­tar man ute i lan­det finns det fler bygg­na­der som har haft en in­ver­kan, än vad man hit­tar i Stock­holm, sä­ger Mar­tin Rör­by.

Han har dock lyc­kats få ihop en lis­ta med tio styc­ken bygg­na­der i Stock­holm som är, el­ler har va­rit, me­nings­ful­la.

Cen­tral­sta­tio­nen på Va­sa­ga­tan (se ovan) Cen­tral­sta­tio­nen är den bygg­nad som har gi­vit upp­hov till he­la Ci­tys ut­veck­ling. Bå­de hi­sto­riskt och i den pro­cess som alltjämt på­går.

Ikea Kung­ens kur­va Bygg­na­den blev av­gö­ran­de för he­la ut­veck­ling­en i Kung­ens kur­va och (se­na­re även Skär­hol­men cent­rum). Ka­ta­ri­na­his­sen, Slus­sen En stor be­ty­del­se för sta­dens in­teg­ra­tion. Stock­holm var upp­de­lad i fat­ti­ga och svår­till­gäng­li­ga Sö­der­malm på höj­der­na och de ri­ka­re och mer lät­till­gäng­li­ga Gam­la stan. His­sar­na blev en av­gö­ran­de bryg­ga för stock­hol­ma­re att mö­tas.

Mat­teus­sko­lan, Va­sas­tan Sko­lan grun­da­des 1902 och fick enorm be­ty­del­se. Bygg­na­den skul­le er­bju­da bäs­ta tänk­ba­ra pe­da­go­gis­ka mil­jö och sat­te en ny stan­dard för sko­lor, bå­de i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt.

Te­le­fon­tor­net, Brun­ke­bergstorg Bygg­na­den från sent 1800-tal är se­dan länge bor­ta, men kom att sät­ta stan­dar­den för vad som an­sågs va­ra ett högt hus är. Det knappt 60 me­ter höga hu­set blev norm i Stock­holm. Det är en tomt på nä­ra 3 000 kvadrat­me­ter med egen strand­lin­je mot Halv­kakssun­det, mel­lan Li­din­gö och Nac­ka, som kan bli den dy­ras­te nå­gon­sin på Li­din­gö. Ut­gångs­pri­set lig­ger på saf­ti­ga 26 mil­jo­ner kro­nor – och då in­går inte ens nå­got hus.

– Jag tror till och med att pri­set kan gå upp ef­ter bud­giv­ning, sä­ger Daniel He­get­horn, fas­tig­hets­mäk­la­re på Läns­för­säk­ring­ar fas­tig­hets­för­med­ling.

Oav­sett vad slut­pri­set lan­dar på ser det ut att bli den dy­ras­te tom­ten för ett en­fa­miljs­hus som nå­gon­sin har sålts på Li­din­gö. På tom­ten finns det som sagt ing­et hus, men där­e­mot en ge­ne­rös bygg­rätt som tillå­ter ett hus i två plan på to­talt 400 kvadrat­me­ter brut­to. Stock­holms sta­di­on, Val­halla­vä­gen Det fem­te olym­pis­ka spe­let i mo­dern tid ar­ran­ge­ra­des i Stock­holm och det är förs­ta gång­en man ska­par en bygg­nad för eve­ne­mang­et, som ock­så ska ge mer­vär­de över tid. Ut­an Stock­holms sta­di­on ha­de vi inte sett det be­röm­da Få­gel­bo­et i Pe­king från 2008.

Hö­ka­räng­ens cent­rum Vik­tigt för den in­ter­na­tio­nel­la stads­bygg­nads­ut­veck­ling­en. När det på 1950-ta­let görs ett om­tag i Rot­ter­dam, väl­jer man att ef­ter­lik­na Hö­ka­räng­en och dess gå­ga­ta (Sve­ri­ges förs­ta gå­ga­ta). Na­tio­nal­mu­se­um Bygg­na­den har haft en enorm på­ver­kan på när­om­rå­det. Idag är Skepp­s­hol­men en kul­turö med mäng­der av oli­ka in­sti­tu­tio­ner.

Kul­tur­hu­set Inte ba­ra ett kul­tur­hus. Ut­an en up­pen­bar mö­tes­plats för HE­LA Stock­holm.

Björk­ha­gens hög­hus (se ovan) Nor­dens högs­ta bo­stads­hus på sin tid med si­na 16 vå­ning­ar. In­spi­ra­tions­käl­la till många se­na­re hög­hus­pro­jekt i Eng­land. Fot­bolls­spe­la­ren och Man­ches­ter Uni­ted-proff­set Victor Nils­son Lin­delöf har köpt en lä­gen­het vid Oden­plan, nå­got som hans fru be­rät­tar om i so­ci­a­la me­di­er.

Den ny­re­no­ve­ra­de se­kel­skif­testre­an på Odeng­a­tan är på 93 kvadrat­me­ter och var myc­ket po­pu­lär un­der bud­giv­ning­en. Slut­pri­set lan­da­de på 9 875 000 kro­nor, drygt 106 000 kro­nor per kvadrat­me­ter.

Jo­han Du Rietz, an­sva­rig fas­tig­hets­mäk­la­re på Alex­an­der White, kan inte ut­ta­la sig om var­ken kö­pa­re el­ler säl­ja­re, men för­kla­rar att det var ett lätt­sålt ob­jekt.

– In­tres­set var stort. Det är en trea med allt man kan öns­ka sig, sä­ger Jo­han Du Rietz.

Victor Nils­son Lin­delöf med fa­milj tar över lä­gen­he­ten i ja­nu­a­ri 2019.

STRANDTOMT. Nu ska Li­din­gös sista sto­ra strandtomt säl­jas på öpp­na mark­na­den.

GULDBOLLDENPLAN? Lands­lags­bac­ken Victor Nils­son Lin­delöf, flyt­tar till Oden­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.