Dubb­fria däck blir allt bätt­re VINTERVÄGLAG.

Nor­dis­ka däc­ken för­bätt­ra­de en­ligt un­der­sök­ning – fram­för allt på is

Tidningen Farsta / Sköndal - - MOTOR -

De se­nas­te fem åren har de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken bli­vit allt bätt­re. Och det är i hu­vud­sak på is som en för­bätt­ring har skett. Det vi­sar en ny un­der­sök­ning från Folk­sam.

Sto­ra de­lar av lan­det har re­dan fått snö, och för många är det hög tid att sät­ta på vin­ter­däc­ken om de inte re­dan satts på.

Ge­nom att ha grans­kat ut­för­da broms­tes­ter som ge­nom­förts 20122013 samt 2017-2018 har Folk­sam kun­nat jäm­fö­ra hur däc­kens grepp­för­må­ga ut­veck­lats de se­nas­te fem åren.

Den sto­ra skill­na­den syns bland dubb­fria däck som bli­vit i snitt 19 pro­cent bätt­re på is och 14 pro­cent bätt­re på snö sett till upp­mätt broms­sträc­ka.

– Vi ser i vår jäm­fö­rel­se att de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken har ut­veck­lats så myc­ket de se­nas­te fem åren att de är ett ut­märkt val i söd­ra och mel­lers­ta Sve­ri­ge. Dock så har dubb­däc­ken fort­fa­ran­de tio pro­cent bätt­re is­grepp i snitt vil­ket gör att de är bätt­re att väl­ja i nor­ra Sve­ri­ge där det of­ta finns hårt pac­kad snö och is, sä­ger An­ders Yde­ni­us, fors­ka­re Folk­sam.

Dubb­däc­ken har där­e­mot inte haft sam­ma ut­veck­ling även om de fort­fa­ran­de har det bäs­ta is­grep­pet. På is har de ba­ra för­bätt­rats med tre pro­cent, och de har till och med bli­vit säm­re på vått un­der­lag, med he­la 12 pro­cent.

Bätt­re bud­get­däck Men det är inte ba­ra de dubb­fria däc­ken som bli­vit bätt­re. Även bud­get­däc­ken har bli­vit be­tyd­ligt bätt­re, och då fram­för allt på snö. På is finns det dock fort­fa­ran­de en re­la­tivt stor skill­nad i pre­stan­da.

– Vi ser att bud­get­däc­ken blir allt bätt­re, men ut­i­från vårt en­ga­ge­mang för kun­der­na är vårt råd att ge­ne­rellt sett und­vi­ka bud­get­däck och istäl­let väl­ja ett mel­lan- el­ler pre­mi­um­däck för is­grep­pets skull, sä­ger An­ders Yde­ni­us.

Sto­ra skill­na­der mel­lan däck I jäm­fö­rel­sen blev det tyd­ligt att det kan va­ra sto­ra skill­na­der mel­lan de bäs­ta och säms­ta däc­ken i al­la däck­klas­ser.

De nya dubb­däc­kens broms­sträc­ka från 50 km/tim­men till fullt stopp va­ri­e­rar från 38,5 me­ter för det bäs­ta däc­ket till 74 me­ter på is för det säms­ta, och mel­lan 20 till 30 me­ter på snö.

För dubb­fria däck va­ri­e­rar broms­sträc­kan mel­lan 40 till 68 me­ter på is och 20 till 28 me­ter på snö.

– Det här vi­sar att det är vik­tigt att kol­la ge­nom­för­da däck­tes­ter som oli­ka tid­ning­ar ge­nom­för in­nan köp av däck och väl­ja ett däck med ett bra testre­sul­tat. Vi har dess­utom ba­ra kol­lat brom­se­gen­ska­per­na, me­dan i sto­ra däck­tes­ter in­klu­de­ras en mängd and­ra pa­ra­met­rar så som ac­ce­le­ra­tion, si­do­grepp, kö­re­gen­ska­per och rull­mot­stånd. Men brom­se­gen­ska­per­na är cen­tra­la för däc­kens för­må­ga att få stopp in­för ett hin­der, sä­ger An­ders Yde­ni­us.

fkon­trol­le­ra skic­ket på di­na däck. Är det många dub­bar som sak­nas kan det va­ra dags att by­ta även om mönst­ret ser okej ut, åt­minsto­ne fy­ra-fem mil­li­me­ter möns­ter­djup. fkol­la däcktryc­ket, san­no­likt har däc­ken tap­pat luft un­der som­mar­halv­å­ret. fbyt i tid! Om det är vinterväglag får dubb­däck an­vän­das från den 1 ok­to­ber. Den 1 de­cem­ber ska vin­ter­däck an­vän­das. fef­ter­dra hjul­bul­tar­na ef­ter cir­ka tio mils kör­ning, an­nars kan i värs­ta fall hju­let loss­na.KÄL­LA: FOLK­SAM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.