Tyck till om 900 nya ly­or vid Ma­gelung­en

Tidningen Farsta / Sköndal - - SIDAN 1 -

900 bo­stä­der och tre för­sko­lor – det är pla­nen för om­rå­det kring Ma­gelung­s­vä­gen. skis­ser­na för byg­get vi­sas nu för all­män­he­ten i Fars­ta bib­li­o­tek och på mö­tes­plats Fa­ger­sjö.

900 bo­stä­der och tre för­sko­lor. För­de­lat på fem nya kvar­ter. Det är pla­nen för om­rå­det kring Ma­gelung­s­vä­gen. Nu är det dags att tyc­ka till.

Bo­stä­der­na, som ska va­ra en länk mel­lan Fars­ta och Fa­ger­sö, är nu ut­ställd till all­män­he­tens be­skå­dan i så­väl Fars­ta bib­li­o­tek som på mö­tes­plats Fa­ger­sjö och Tek­nis­ka nämnd­hu­set på Kungs­hol­men.

I pla­nen in­går tre grup­per av kvar­ter som är slut­na mot Ma­gelung­s­vä­gen men öpp­na mot sjön. Där byggs hus i va­ri­e­ran­de höjd. To­talt lan­dar det på 900 bo­stä­der. De­lar av na­tur­mar­ken som idag finns på plat­sen be­va­ras mel­lan kvar­te­ren. I pla­nen in­går även tre för­sko­lor som kom­mer byg­gas i det sta­den kal­lar ”na­tur­nä­ra lä­ge”.

Se­dan ti­di­ga­re på­går ar­be­ten i om­rå­det med att rus­ta upp strand­pro­me­na­den ne­re vid sjön. Det ska va­ra klart hös­ten 2019.

Ut­ställ­nings­pe­ri­o­den för den nya pla­nen på­går fram till den 19 ja­nu­a­ri och se­nast den 18 ja­nu­a­ri ska den som har syn­punk­ter ha in­kom­mit med des­sa skrift­li­gen.

Sta­dens am­bi­tion är att pla­nen ska vin­na la­ga kraft vå­ren 2020 och man sik­tar då på att kom­ma igång med ar­be­tet sam­ma höst.

Jo­hann Ber­nö­vall OM­RÅ­DET. Si­tu­a­tions­pla­nen över det fö­re­slag­na byg­gom­rå­det. Lil­la bil­den vi­sar Ma­gelung­s­vä­gen som stads­ga­ta, en­ligt de­talj­pla­nens vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.