HÖGT TRYCK PÅ SÖDERORTS SIMHALLAR

BADKRIS. Men inga ny­byg­gen de närms­ta åren Al­la äls­kar att ba­da! Men var ska nya och gam­la stock­hol­ma­re sim­ma när sta­den väx­er? I Sö­derort är hal­lar­na få, än fär­re se­dan Hög­da­len stäng­de. Som en följd har tryc­ket från vat­ten­gym­pa­tan­ter och sim­sko­le­le­ver

Tidningen Farsta / Sköndal - - SIDAN 1 - tid­ning­en­farstas­kon­dal.se 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se SÄG VAD DU TYC­KER!

Ska det inte bli bas­säng­kris bör tre nya simhallar bör byg­gas i Sö­derort de närms­ta 12 åren. Men sta­den sak­nar plan på hur det ska gå ihop.

– Jag ring­er för att kol­la att det inte är många barn. Jag kan an­pas­sa mig, så det är inte olid­ligt. Men visst, det ha­de va­rit skönt att kun­na kom­ma när som. Var­för finns det ing­en sim­hall i Gub­bäng­en? Det be­hövs fler, fun­de­rar Jes­si­ca Als­ham­mar, och pyn­tar ett års­kort i Farsta­hal­len.

Hon har cyk­lat hit från Hö­ka­räng­en för sitt vec­ko­dopp. Så här kring kloc­kan 14 en var­dag bru­kar det va­ra hyf­sat lug­na män­ni­skost­röm­mar: ”Skriv inte det så al­la kom­mer hit då!”

– Se­dan kloc­kan 16 bör­jar sim­sko­lan, sä­ger bad­mäs­ta­re Tho­mas Lind­hal, och hjäl­per Jes­si­ca.

Fler bad­gäs­ter Bad­mäs­ta­ren be­rät­tar att de har märkt av att Hög­da­len stängt igen för re­pa­ra­tio­ner i någ­ra år. Det är hår­da­re tryck, fast Fars­ta står pall; hal­len är stor, bygg­des ut och re­no­ve­ra­des för ett par år se­dan.

– Al­la vat­ten­gym­pa­tan­ter och fa­mil­jer från Hög­da­len kom­mer hit nu istäl­let. Vå­ra gym­pagrup­per blir ful­la di­rekt. De tar max 25 pers men skul­le be­hö­va en 45, för­kla­rar bad­mäs­ta­re Lindahl.

Även den kom­mu­na­la sim­sko­lan för barn är smoc­kad. Ja­nu­a­ri­kur­sen är full se­dan länge och för­äld­rar lig­ger svet­ti­ga i start­gro­par­na in­för att mars­kur­sens

plat­ser släpps näs­ta vec­ka. Väs­ter­torps­hal­len, som ock­så ab­sor­be­rat Hög­da­lens sim­sug­na, sä­ger att även de­ras sim­sko­la är över­be­las­tad.

Siff­ror­na som id­rotts­för­valt­ning­en ta­git fram åt Tid­ning­en Fars­ta/skön­dal be­kräf­tar det­ta. De hal­lar som har Sö­derort som upp­tag­nings­om­rå­de – Fars­ta, Sands­borg, Väs­ter­torp, Eriks­dal, Skär­hol­men – har to­talt un­der 2018 fått 134 ex­tra sim­sko­le­plat­ser.

Men kö­er­na ökar ock­så. För sista kurs­start i år stod det när­ma­re 1 000 barn i kö. För­ra året var siff­ran kring 700.

Gäl­lan­de to­ta­la be­sök är det svå­ra­re att dra slut­sat­ser ut­i­från Hög­da­lens stäng­ning, då det sked­de så sent som i som­ras. Al­la ser ut att lan­da på un­ge­fär sam­ma siff­ror 2018 som 2017. För Fars­ta är det kring 200 000 be­sök. Det för­kla­rar id­rotts­för­valt­ning­en med att Eriks­dal kan sväl­ja många ut­an pro­blem: 1 339 354 be­sök 2017.

Stort bad­be­hov Kom­mu­nen har sla­git fast att bad­be­ho­vet är stort i Sö­derort. Ska det inte bli bas­säng­kris bör Skarpnäck och Ers­ta-års­ta-van­tör få var sin hall in­nan 2022. Hä­gersten-lil­je­hol­men en in­nan 2030.

Men det är inte tro­ligt att det byggs de närms­ta fy­ra åren. Idrotts­bor­gar­rå­det Karin Ernlund (C) sä­ger att ex­i­ste­ran­de hal­lar är så gam­la och ri­si­ga att de­ras re­no­ve­ring­ar går fö­re. Den nya po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten mås­te ana­ly­se­ra hur de ska ar­be­ta lång­sik­tigt med sim­frå­gan. In­nan dess vill Ernlund inte vill ut­ta­la sig mer än så.

– Ty­värr har det här på­gått länge. När sta­den pla­ne­rar nya om­rå­den mås­te vi få in id­rott som en na­tur­lig del re­dan från bör­jan, istäl­let för att le­ta ut­rym­me i ef­ter­hand, sä­ger Karin Ernlund.

Christof­fer Röst­lund Jonsson

INGA KIDS. Jes­si­ca Als­ham­mar är stam­mis i Fars­ta. Hon taj­mar be­sö­ken för att slip­pa barn som lär sig sim­ma.

EVA EKERHOV, på Väs­ter­torps­ba­det, öns­kar att det var fär­re i bas­säng­en och inte li­ka myc­ket stänk. "Krå­la­re stän­ker så myc­ket. Och de har bli­vit fler! Så ja, det är mer folk nu för ti­den, helt klart" sä­ger hon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.