Gran­nar över­kla­gar rad­hus i Hö­ka­räng­en

Tidningen Farsta / Sköndal - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

De 12 om­strid­da rad­hus som ska byg­gas i Hö­ka­räng­en klub­ba­des i sep­tem­ber. Men nu vill gran­nar stop­pa pro­jek­tet och över­kla­gar.

De­talj­pla­nen för de pla­ne­ra­de rad­hu­sen på Kon­to­rist­vä­gen i Hö­ka­räng­en fick ja av po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den vid sam­man­trä­det i sep­tem­ber i år. In­nan dess har tu­rer­na va­rit många. De från bör­jan pla­ne­ra­de 90 bo- stä­der­na, vil­ket in­ne­fat­ta­de 71 lä­gen­he­ter, blev ef­ter fle­ra tvis­ter och om­ar­be­ten till de 12 rad­hus längs med Kon­to­rist­vä­gen som finns med i den de­talj­plan som klub­ba­des de­fi­ni­tivt i sep­tem­ber i år.

Sta­dens am­bi­tion är att rad­hu­sen ska smäl­ta in i be­fint­lig be­byg­gel­se och va­ra ett till­skott till den sam­man­håll­na 40- och 50-tal­sar­ki­tek­tu­ren i Hö­ka­räng­en. Rad­hu­sen ska an­pas­sas ef­ter ter­räng­en och där­med gö­ra så li­te på­ver­kan på na­tur­mark som möj­ligt.

Men någ­ra gran­nar ver­kar tyc­ka att sta­den har lyc­kats så­där i den am­bi­tio­nen. Fle­ra sakä­ga­re i form av när­bo­en­de i om­rå­det har nu skic­kat in över­kla­gan till mark- och mil­jö­dom­sto­len. Gran­nar­na pe­kar bland an­nat på för­säm­rat ljusin­släpp, för­fu­lad närmil­jö och bul­ler un­der bygg­ti­den.

ÖVERKLAGATS. Den tänk­ta rad­hus­läng­an har överklagats av gran­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.