Snart kom­mer ils­kan mot el-scoot­rar­na bra­ka loss

Tidningen Farsta / Sköndal - - HEJ SÖDERORT - Ny­hets­chef HAM­PUS JARNLO

Så var 200 nya elscoot­rar ut­ställ­da li­te här och var i stan. Li­me­grö­na den här gång­en, så att ing­en ska missa dem. För er som än­då har mis­sat, här är en snabb re­sumé.

I bör­jan av sep­tem­ber ställ­de fö­re­ta­get Voi ut drygt 500 elspark­cyklar i Stock­holm. Al­la över 18 år kan hit­ta och lå­sa upp dem med hjälp av en app i mo­bi­len. När bat­te­ri­et är ur­lad­dat läm­nas spark­cy­keln pre­cis där den är. Se­dan bör­jar scoo­ter­jak­ten för mel­lan 50 och 100 jä­ga­re som kör runt i skåp­bi­lar, sam­lar in de ur­lad­da­de två­hju­ling­ar­na, lad­dar dem och stäl­ler ut dem igen.

Det här har på kort tid för­änd­rat stads­bil­den i Stock­holm. Över­allt står och lig­ger elspark­cyklar. Ibland pryd­ligt upp­ra­da­de, men li­ka of­ta ba­ra sorg­ligt läm­na­de vind för våg. I Stock­holm, där det krävs ett sam­råd för att sät­ta upp en ny park­bänk, känns det­ta choc­ke­ran­de ore­gle­rat. När­mast an­ar­kis­tiskt!

Och det kom­mer ba­ra fort­sät­ta. En­ligt sta­den står 10-15 ak­tö­rer i kö för att stäl­la ut elscoot­rar, el­cyklar, el­mo­pe­der och el­mop­pe­bi­lar run­tom i stan. Det kom­mer ta hus i hel­ve­te i vår.

Fot­gäng­a­re kom­mer va­ra ur­sin­ni­ga över att elspark­cy­klis­ter su­sar fram i 24 km/h på trot­to­a­rer. Bi­lis­ter kom­mer ral­je­ra över att de ser tön­ti­ga ut och är i vägen. Po­li­sen kom­mer ra­sa över att de inte kan tra­fik­reg­ler­na. Cy­klis­ter kom­mer bli för­ban­na­de över att stres­sa­de scoo­terjä­ga­re par­ke­rar si­na skåp­bi­lar i cy­kel­kör­fält och ifrå­ga­sät­ta hur mil­jö­vän­ligt det är att det krävs så myc­ket bilå­kan­de för att hål­la spark­cyk­lar­na rul­lan­de.

Lå­ter det som en över­dri­vet dysto­pisk fram­tids­bild av ett nytt oskyl­digt och mil­jö­vän­ligt for­don­sal­ter­na­tiv? Kanske, men är det nå­got som rör upp käns­lor i den här stan så är det kam­pen om ga­tu­ut­rym­met.

Pra­ta med mig! ham­pus.jarnlo @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.