Nytt äldre­bo­en­de med ”Sport & Spa”

Tidningen Farsta / Sköndal - - FARSTA / SKÖNDAL -

Fars­ta ska få ett nytt äldre­bo­en­de. Det kom­mer att byg­gas i Te­le­ver­kets gam­la kon­torslo­ka­ler i nya stads­de­len Te­lesta­den, Mår­bac­ka­ga­tan 11, och ha plats för 110 lä­gen­he­ter för­de­lat på tre vå­nings­plan. Tan­ken är att det ska bli ett så kal­lat ”livsstils­bo­en­de” med en av­del­ning för ”sport och spa”, en­ligt At­ten­do, som ska dri­va bo­en­det. Det be­ty­der ak­ti­vi­te­ter med fo­kus på väl­be­fin­nan­de och trä­ning. I Spa:et kom­mer fin­nas var­ma bad, mas­sage och oli­ka be­hand­ling­ar och det kom­mer fin­nas oli­ka trä­nings­for­mer i gy­met. Bygg­start om cir­ka ett år med in­flytt­ning vå­ren 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.