Re­spekt­löst i Sö­derorts­tra­fi­ken

Tidningen Farsta / Sköndal - - TYCK OM! - För tra­fik­sä­ker­he­tens skull

För­sö­ker att inte

lå­ta mig stö­ras av fart­då­rar­na som to­talt re­spekt­löst kör i klart hög­re has­tig­het än högs­ta tillåt­na. Inte säl­lan är det för­äld­rar som läm­nar och häm­tar si­na barn på Gub­bängs­sko­lan vil­ket för­bryl­lar. Allt­mer ge­nom­farts­tra­fik och kring Tall­kro­gens tun­nel­ba­na har det bli­vit in­farts­par­ke­ring. Jag kan inte för­stå fö­rar­nas oför­stånd som att tu­ta på barn som cyklar el­ler på kat­ter­na och rå­dju­ren som spring­er över vägen. Många om­kör­ning­ar.

Jag och många and­ra har fram­fört vå­ra syn­punk­ter till Tra­fik­kon­to­ret i Stock­holms Stad. Där skic­kar man ut ett stan­dardsvar och sä­ger att de gjort en mi­ni­ron­dell i om­rå­det och att det inte är ett pri­o­ri­te­rat om­rå­de och att de upp­ma­nar fler att skic­ka in si­na syn­punk­ter. Om man har ett stan­dardsvar som gran­nen får drygt två år ef­ter att jag skic­ka­de in mi­na syn­punk­ter ser jag det som be­vis för hur många som hör av sig an­gå­en­de det­ta. Tra­fik­kon­to­ret sä­ger sig inte kun­na sät­ta upp nå­got som helst fart­hin­der och hän­vi­sar till po­li­sen om inte bi­lis­ter­na hål­ler sig till la­gar och reg­ler. Po­li­sen har ut­fört

fart­kon­trol­ler här och har ock­så böt­fällt ett an­tal fort­kö­ra­re. Jag ser gär­na att det blir fler fart­kon­trol­ler här. Al­ter­na­tivt skul­le fart­ka­me­ror kun­na gö­ra job­bet och kost­na­den skul­le snabbt fås igen. Jag skul­le va­ra oro­lig om jag ha­de barn som cyklar till sko­lan på vägar­na trots has­tig­hets­be­gräns­ning på 30 km/h. Jag kan för­stå att allt fler cyklar på trot­to­a­ren men det känns inte ok att näs­tan bli påkörd som fot­gäng­a­re på trot­to­a­ren.

Jag hop­pas verk­li­gen att Stock­holm Stad kan an­stränga sig och se till att tra­fik­sä­ker­he­ten ome­del­bart för­bätt- ras. Jag har bott i Tall­kro­gen i 22 år nu och nog bor­de Stock­holms stad ha fått in nog med syn­punk­ter för att kun­na åt­gär­da tra­fik­pro­ble­men. Det skul­le bli

ett ”upp­höjt” över­gångs­stäl­le i kors­ning­en Victor Balcks Väg/ Gub­bängs­vä­gen. Det blev till slut ett van­ligt över­gångs­stäl­le. I ron­del­len, där Ling­vä­gen kor­sar Victor Balcks Väg, är det myc­ket höga has­tig­he­ter och många bi­lis­ter som inte stan­nar för gå­en­de. Jag kan för­stå att an­ta­let bi­lis­ter på vägar­na ökar när det byggs enormt myc­ket i om­rå­det men kan ab­so­lut inte ac­cep­te­ra att det körs vårds­löst. Läs­te en in­sän­da­re för ett bra tag se­dan an­gå­en­de ge­nom­farts­tra­fik in­ne på Skogs­kyr­ko­går­den och den har inte hel­ler upp­hört.

Nu bor­de det va­ra dags att pri­o­ri­te­ra Tall­kro­gen/gub­bäng­en.

FOTO: AG­NES STUBER

TRA­FIK. Dags att pri­o­ri­te­ra Tall­kro­gen och Gub­bäng­en tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.