SPE­LAR ROLL

Tidningen Farsta / Sköndal - - STOCKHOLMSHELG -

Se och lär om julens väx­ter Jul­mark­nad Över 70 bo­dar ful­la av hög­klas­sigt hant­verk, de­li­ka­tes­ser, lot­te­ri­er, jul­mat och hem­li­ga jul­klap­par. Dan­sa kring gra­nen, lyss­na till spel­män, sa­gor och säg­ner och myc­ket mer. Hel­ger t o m 16 dec kl 10–16.

Jul­verk­stad Julpys­sel 24 nov–6 jan, ljus­stöp­ning 24 nov–23 dec, var­da­gar kl 10–15, hel­ger kl 10–16. 30 kr per pys­sel.

Jul­stäm­ning i hus och går­dar Väl­kom­men in i vå­ra hus och går­dar och upp­lev jul­fi­ran­den från förr. Be­sö­ket blir sa­go­likt och spän­nan­de när fö­re­mål och tra­di­tio­ner kom­mer till liv. 24 nov–6 jan, var­da­gar kl 11–15, hel­ger kl 10–16. 13 1 de­cem­ber–7 de­cem­ber 2018 Färg­fa­bri­ken Gå på upp­täckts­färd ge­nom mu­se­ets sam­ling­ar av konst och de­sign från 1500-ta­let till idag. John Sing­er Sar­gent, A&E De­sign, De­sign Sto­ri­es. Vil­la Cu­ri­o­sa. Lad­da ner ap­pen Na­tio­nal­mu­se­um Vi­si­tor Gui­de för aui­do­gui­der, in­spi­ra­tion och för­djup­ning. Ut­ställ­ning­ar: För barn: Öp­pet tis, ons, fre-sön 11-19, tor 1121, mån stängt. Fri en­tré. En­tré­av­gift 150 kr/120 kr till ut­ställ­ning­ar­na John Sing­er Sar­gent och A&E De­sign (för­köp gär­na via webb­plat­sen). En­dast be­tal­ning med kort el­ler swish i mu­se­et. Söd­ra Bla­si­e­holms­ham­nen. Tel 08-519 543 00. www.na­tio­nal­mu­se­um.se Öp­pet tis-sön kl 11-17. Mer in­fo: www.edsvik.com Wil­li­am Mor­ris Mer än Blom­mi­ga Ta­pe­ter,

15 sept-3 feb 2019. In­tro­duk­tion till ut­ställ­ning­en tis och tor 13.15 (kvart över ett). Öp­pet tis-sön kl 11-17. Her­se­ruds­vä­gen 32, Li­din­gö. www.mil­les­gar­den.se 100% kamp – Sve­ri­ges histo­ria. Rät­ten till fri­het – Mar­tin Lut­her King Jr. Ak­tu­ellt: Ut­ställ­ning Öp­pet fre 11-20 (AW 17-20), lör-sön 10-18, tis-0ns 11–17, tor 14-17. 120/80 kr. Fri en­tré 0-18 år. Börs­hu­set, Stor­tor­get 2, Gam­la stan. Buss 53, 55, 57, 59, 3, 2, 76. Tel 08-534 818 00. no­bel­mu­se­um.se Öp­pet tis & fre kl 10-20, ons-tor kl 10-18, lör-sön kl 11-18. Skepp­s­hol­men. Tel 08-520 235 00. www.mo­der­namu­se­et.se Le­ve de­mo­kra­tin! Lör-sön kl 11 Vis­ning: Vin­terns tra­di­tio­ner. Kl 13 Fa­mil­je­vis­ning: Vin­terns tra­di­tio­ner. Kl 15 Sa­gostund. Ny mu­sei­bu­tik! 30/11 kl 18 För­fat­tar­sam­tal: Me­lo­dy Fars­hin om boken Mi­ze­ria. Ut­ställ­ning­ar: Konst­kraft, En för al­la, al­la för vem? www.mk­cent­rum.se Öp­pet al­la da­gar. Tel 08-519 547 70. Var­för sa jag ing­et? Fri en­tré för al­la un­der 15 år. Film­hu­set, Borg­vä­gen 1-3. Buss 76, 72, 1, 4. T-ba­na Kar­la­plan. Café­et öp­pet fö­re var­je vis­ning. Pro­gram och bil­jet­ter: ci­ne­ma­te­ket.se Jul EN NY FA­MIL­JE­FILM FRÅN Fo­to­gra­fis­ka är mö­tes­plat­sen för al­la som upp­skat­tar fo­to­gra­fi och mat i världs­klass. Re­stau­rang­en har bli­vit ut­sedd till värl­dens bäs­ta mu­seire­stau­rang och i café­et ser­ve­ras bå­de bak­verk och lät­ta­re maträt­ter. Var­je tors­dag kör vi Stu­dio Li­ve med ar­tis­ter, DJS, pod­dar mm – se ak­tu­ellt pro­gram på fo­to­gra­fis­ka.se. Även på hel­ger­na kan du nju­ta av skön musik. 8 nov Oscar Zia, 15 nov And­ra Ge­ne­ra­tio­nen, 22 nov Daniel Boya­ci­oglu, 29 nov Det brin­ner. Lars Tun­björk EN UT­STÄLL­NING OM DE SOM SER PÅ OCH DE SOM GRIPER IN Gui­da­de vis­ning­ar lör­da­gar kl. 14.00 (sve) och kl. 15.00 (eng) Stu­di­o­li­ve: Pan­dor! Ny film på Cos­mo­no­va: Vin­terns my­si­gas­te film, pas­sar he­la fa­mil­jen. Få en oför­glöm­lig upp­le­vel­se i värl­dens störs­ta film­for­mat IMAX. Vis­ning­ar tis-fre 10-15, lör-sön 11-16.45. Ak­tu­el­la ut­ställ­ning­ar: Tun­björ­klan­det – blic­ken från si­dan, Sta­tions, Hand Ta­lent 2018. Noé­mie Gou­dal Paul Han­sen/åsa Sjö­ström Fo­to­gra­fis­ka to Hand, Sto­ra Ny­ga­tan 10–12, Gam­la stan Öp­pet mån–fre 12–17, lör 12–16 www.le­van­de­histo­ria.se Öp­pet sön-ons 9-23, tor-lör 9-01. Stads­gårds­ham­nen 22. Tel 08-509 005 00. www.fo­to­gra­fis­ka.eu T-ba­na Uni­ver­si­te­tet. Buss 50/540. För lov- och helg­da­gar, se www.nrm.se/cos­mo­no­va

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.