Kal­les kalla ka­len­der spri­der vär­me

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

24 vin­ter­bad för en god sak. Karl Bör­jes­sons an­norlun­da jul­ka­len­der har fått folk att skän­ka 10 654 kro­nor på fem da­gar – till att gö­ra Stock­holm mind­re en­samt i jul.

”Kal­le Vin­ter­ba­dar för Stock­holms Stads­mis­sion” är ini­ti­a­ti­vet som ska bi­dra till ett mänsk­li­ga­re Stock­holm i jul.

– Al­la kan gö­ra nå­got, tyc­ker ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren.

Ge­nom att bju­da på sig själv på so­ci­a­la me­di­er får han folk att skän­ka peng­ar som går till att hjäl­pa Stock­holms hem­lö­sa till en dräg­li­ga­re till­va­ro och för­hopp­nings­vis en bätt­re jul. Fram­förallt allt Stock­holms hem­lö­sa barn.

– Det finns över 700 hem­lö­sa barn här i stan. Det är sånt man in­te tän­ker på när man gli­der runt här lik­som. Man vet kanske att det finns hem­lö­sa men in­te barn som är un­der fem år, sä­ger stock­hol­ma­ren Karl Bör­jes­son.

24 oli­ka bad­stäl­len Den förs­ta de­cem­ber star­ta­de han en Fa­ce­book-in­sam­ling och Instagram-se­rie där han läg­ger ut fil­mer på sig själv när han ba­dar ut­om­hus på oli­ka stäl­len i stan – ett nytt var­je dag, i 24 da­gar. Peng­ar­na som sam­las in på Fa­ce­book går till Stock­holms Stads­mis­sion, sam­ti­digt som det pep­par Karl att fort­sät­ta ba­da.

– Jag kal­lar det för in­sam­lingspepp. Jag blir mer pepp om folk är med mig på den här re­san. Fil­mer­na gör jag för att få upp­märk­sam­het till den här sa­ken. Det blir ock­så ett sätt att vi­sa tack­sam­het för de som föl­jer mig och skän­ker peng­ar, sä­ger Karl Bör­jes­son.

Han be­rät­tar att han all­tid har va­rit en ”bad­kru­ka deluxe” – men li­ka myc­ket har han äls­kat ut­ma­ning­ar­na. Så han be­stäm­de sig för att ba­da ut­om­hus på vin­tern, 24 da­gar i rad. När han be­rät­ta­de för si­na kom­pi­sar om sin idé fö­reslog de att han skul­le gö­ra det för en or­ga­ni­sa­tion. Sär­skilt med tan­ke på den på­tag­li­ga ky­lan.

– Stock­holms ga­tor är ju lik­som tom­ma på julaf­ton. Folk är hem­ma med si­na fa­mil­jer. För den som in­te har ett hem ger det ock­så en star­ka­re käns­la av en­sam­het, sä­ger Karl Bör­jes­son.

– Ju­len har en till­sam­mans-fak­tor och Stock­holms stads­mis­sion kan ge det här till dem som in­te har det. De öpp­nar sin dörr och finns där.

Över för­vän­tan Mål­be­lop­pet Karl sat­te var 12 000 kro­nor, men en­ga­ge­mang­et har va­rit över för­vän­tan.

– In­nan jag ens ha­de ba­dat i fre­dags ha­de jag fått in 4 000 kro­nor och i sön­dags nåd­de jag hal­va be­lopps­grän­sen, be­rät­tar han.

I skri­van­de stund har in­sam­ling­en fått in 10 654 kro­nor. Ex­akt vad han kom­mer gö­ra när han kom­mer upp i mål­be­lop­pet får han se då, men tur är väl att man kan hö­ja be­lopps­grän­sen på Fa­ce­book.

Stock­holms ga­tor är ju lik­som tom­ma på julaf­ton. Folk är hem­ma med si­na fa­mil­jer. För den som in­te har ett hem ger det ock­så en star­ka­re käns­la av en­sam­het.

FOTO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

TAR DET KALLT. ”Det tar fem se­kun­der sen tar ky­lan tag som ett is­kallt grepp om din rygg­rad”. Karl Bör­jes­son för­sö­ker an­das lugnt men det är svårt att in­te bör­ja hy­per­ven­ti­le­ra. Med hjälp av sin Gopro-ka­me­ra hål­ler han si­na föl­ja­re upp­da­te­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.