BAN­DY­LA­GET SOM TROT­SAR ODDSEN

Gub­bäng­en/tal­lens Idrotts­klubb är dess full­stän­di­ga namn. Men det är som GT/76 al­la kän­ner den. Klub­ben som se­dan 1976 rö­ner fram­gång­ar i mar­gi­nal­spor­ten ban­dy – trots tuf­fa för­ut­sätt­ning­ar. Nu gör klub­bens 14-åring­ar suc­cé.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall 073-600 69 22 jo­hann.ber­no­[email protected]­rekt­press.se

Andre­as La­ges­son har haft fle­ra tit­lar ef­ter sitt namn in­om GT/76 ban­dy­sek­tion. Länge spe­la­de han i A-la­get, men nu har de ”bli­vit för bra”, sko­jar han. Nu lig­ger fo­kus på en plats som sty­rel­se­le­da­mot och som trä­na­re för ung­dom­slag. De fram­gångs­ri­ka poj­kar­na föd­da 2004, bland an­nat. Det är de som trä­nar ikväll, vid klub­bens hem­vist på Gub­bäng­ens IP.

– Vi skul­le ha vun­nit fi­na­len, vi led­de den länge. Men det blev väl li­te ner­ver hos kil­lar­na, sä­ger Andre­as La­ges­son och syf­tar på en tur­ne­ring i Falun som la­get slu­ta­de tvåa i för­ra hel­gen. I den del­tog lag från he­la lan­det, och till da­gens trä­ning sak­nas sju spe­la­re som är ute på lands­lagsupp­drag.

Det är ett onek­li­gen ta­lang­fullt lag, där de fles­ta spe­lar­na fun­nits i för­e­ning­en se­dan de bör­ja­de ban­dy­sko­lan som barn. En skrid­skooch ban­dy­sko­la som är själ­va grunden till att för­e­ning­en har sto­ra fram­gång­ar.

Al­la får va­ra med I dag har GT/76 lag för poj­kar och flic­kor föd­da 2011 och he­la vägen upp till herr­se­ni­o­rer­na som spe­lar i di­vi­sion 1.

– Det är bland det häf­ti­gas­te, att se de rik­tigt små lä­ra sig åka skrid­skor och se­dan han­te­ra en klub­ba och boll. Det går väl­digt fort i bör­jan. Sen så är vi en bredd­för­e­ning som sik­tar på att al­la ska va­ra med och spe­la så länge som möj­ligt. I stör­re spor­ter som hoc­key åker man ut snab­ba­re om man in­te är jät­te­duk­tig, sä­ger Andre­as La­ges­son.

Att ett lag från Stock­holm kon­kur­re­rar med de bäs­ta i Sverige är smått ore­a­lis­tiskt sett till för­ut­sätt­ning­ar­na. När ung­do­mar­na i små ban­dyfräls­ta or­ter som Eds­byn el­ler Sand­vi­ken kli­ver på full­stor is in­om­hus i au­gusti så har Gub­bäng­en i bör­jan av de­cem­ber haft is i tre vec­kor. Men ett sten­kast från da­gens ba­na byggs den ef­ter­läng­ta­de ban­dy­hal­len, den förs­ta i sitt slag i Stock­holm.

– Den blir ett stort lyft när den är klar, in­te ba­ra för oss utan he­la ban­dy­stock­holm. Men själv­klart är vi gla­da att den byggs här, på vår hemmaplan, sä­ger Andre­as La­ges­son.

Mål­vakts­kam­ra­ter Jack Bi­ver­ståhl och Si­mon Lund­gren de­lar på mål­vaktsupp­dra­get i GT/76 P04-gäng. Men det är ing­en ri­va­li­tet mel­lan dem, be­rät­tar kil­lar­na i om­kläd­nings­rum­met in­för trä­ning­en.

– Vi hjäl­per varand­ra, själv­klart. Det hand­lar om att bli så bra som möj­ligt, sä­ger Jack Bi­ver­ståhl och be­rät­tar att smi­dig­het är en av ban­dy­mål­vak­tens vik­ti­gas­te egen­ska­per, och nå­got man trä­nar myc­ket på.

Yt­ter­hal­ven Nils Luk­ke spe­lar ban­dy för att det är en fart­fylld och ro­lig sport. Han spe­lar även fot­boll, och är öd­mjukt tyst­lå­ten när hans bäs­ta egen­skap på isen kom­mer på tal. Men lag­kam­ra­ter­na fyl­ler i.

– Han har ett su­per­skott, sä­ger Jack Bi­ver­ståhl in­nan gäng­et stic­ker ut på den av reg­net knott­ri­ga isen och spe­lar två­mål.

Det är bland det häf­ti­gas­te, att se de rik­tigt små lä­ra sig åka skrid­skor och se­dan han­te­ra en klub­ba och boll. Det går väl­digt fort i bör­jan.

FOTO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

TA­LANG­ER. Jack Bi­ver­ståhl, Nils Luk­ke och Si­mon Lund­gren gil­lar den fart­fyll­da sporten ban­dy.

FULL FART FRAM­ÅT. GT/76 fram­gångs­ri­ka 14-åring­ar trä­nar på hem­mapla­nen, Gub­bäng­ens IP.

MÅNGA TIT­LAR. Andre­as La­ges­son är bå­de ung­domsträ­na­re och sty­rel­se­le­da­mot i GT/76.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.