Nya bo­stä­der

åter på ta­pe­ten

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Nya rad­hus i Skön­dal och vid Drev­vi­ken: så blir det när bygg­bo­la­gen skakar liv i se­dan länge av­som­na­de pro­jekt. To­talt rör dig sig om 34 bo­stä­der.

Det gäl­ler två gam­la pro­jekt som dam­mas och lan­dar på ex­plo­a­te­rings­nämn­den blan­ka be­sluts­bords näs­ta vec­ka. Om po­li­ti­ker­na i nämn­den går på tjäns­te­män­nens lin­je, och sä­ger ”ja!”, så blir det bygg­start re­dan un­der näs­ta år. Pro­jek­ten det gäl­ler är:

15 rad­hus på 163 kvadrat­me­ter styck längs Skön­dals­vä­gen, vid kors­ning­en med Per­storps­vä­gen. Ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret mar­kan­vi­sa­de mar­ken re­dan 2012 till Skön­dals Pro­jek­te­ring AB. Nu bli det av och kon­to­ret tyc­ker att man slut­li­gen kan säl­ja mar­ken till bo­la­get för 21,5 mil­jo­ner kro­nor.

Idag är där park­mark med bland an­nat en träddunge med ekar, där det grövs­ta trä­det be­va­ras. För­be­re­dan­de ar­be­te blir det näs­ta år, bygg­start 2020 och in­flytt 2022, om allt går en­ligt pla­ner­na.

19 rad­hus i and­ra än­dan av Per­storps­vä­gen, i en skogs­fic­ka mel­lan Stor­torps­vä­gen och den tungt tra­fi­ke­ra­de Nynäs­vä­gen, vid Drev- vi­ken. Den här mar­ken var på gång att be­byg­gas re­dan 2011 med 30-40 lä­gen­he­ter. Men då kom man fram till att det skul­le ka­pa för myc­ket av na­tu­ren, och an­ta­let lä­gen­he­ter hal­ve­ra­des. Vil­ket gjor­de pro­jek­tet olön­samt. Nu har det le­gat i dva­la och skis­sats om till rad­hus.

Och det tyc­ker ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret lå­ter top­pen och tyc­ker att po­li­ti­ker­na ska lå­ta bygg­bo­la­get Besqab mark AB få kö­pa loss mar­ken för 32,5 mil­jo­ner kro­nor. Blir det så, och allt går en­ligt sche­ma, blir det bygg­start 2019 och in­flytt 2021.

ILLUSTRATION: ETTELVA AR­KI­TEK­TER

MÖJ­LIG FRAM­TID. Så här har man skis­sat på att rad­hu­sen vid Drev­vi­ken kan kom­ma att se ut om man pro­me­ne­rar längs Stor­torps­vä­gen och blic­kar sö­derut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.